ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE NOTARISKLUIS

 

 1. Deze overeenkomst geldt voor alle variaties van De Nederlandse Notariskluis, (losse) accounts, en alle andere software, websites of diensten die verwijzen naar deze overeenkomst. Uw account bestaat uit de combinatie van uw gebruikersnaam, wachtwoord en unieke, wisselende inlogcode, hierna te noemen "account". Met uw account krijgt u toegang tot de diensten van De Nederlandse Notariskluis.
 2. De Nederlandse Notariskluis is een geregistreerd merk van Digitale Notarisservice BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 69737517.
 3. Het doel van de diensten is om een veilige online omgeving te bieden. Gebruikers mogen geen inbreuk maken op de rechten van derden, en niet moedwillig schade toebrengen aan personen of entiteiten. De diensten zijn bestemd voor natuurlijke personen van 13 jaar of ouder en voor rechtspersonen, personen jonger dan 18 jaar wordt geacht te handelen met toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger(s). Het is de gebruiker van een digitale kluis niet toegestaan om hierin documenten of gegevens op te slaan welke in strijd zijn met enig wettelijk voorschrift.
 4. Vertrouwde derde partijen. De Nederlandse Notariskluis maakt gebruik van de accountmodule van Digizeker (eigendom van onze partner Thesio BV). De broncode van zowel De Nederlandse Notariskluis als van Digizeker zijn ondergebracht bij een vertrouwde derde partij, namelijk Stichting IT-notaris danwel de hiervoor op enig moment in de plaats gekomen entiteit.
 5. De Nederlandse Notariskluis biedt u de gelegenheid een abonnement te nemen op de diensten. U stemt daarmee in met deze voorwaarden. Pas na betaling van de kosten voor uw abonnement kunt u gebruik maken van de diensten. Door de diensten te gebruiken, gaat u akkoord met deze overeenkomst.
 6. De Nederlandse Notariskluis is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen als dat noodzakelijk is vanwege de geldende wetgeving, vanwege een advies of gerechtelijk bevel, wanneer dit technisch noodzakelijk is of wanneer dit noodzakelijk is om de werking van de diensten te waarborgen. De Nederlandse Notariskluis zal u altijd op de hoogte stellen van wijzigingen van de voorwaarden, ten minste via publicatie op haar website. U heeft tenminste 30 dagen voordat de wijzigingen van kracht worden, de gelegenheid de diensten op te zeggen. Wanneer u niet binnen 30 dagen opzegt, wordt u geacht in te stemmen met de wijziging van de overeenkomst.
 7. Wanneer voor bepaalde diensten kosten in rekening worden gebracht, stemt u ermee in deze kosten te zullen betalen. De prijs die voor de diensten wordt vermeld is inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 8. U stemt ermee in de gegevens van uw betaalaccount te allen tijde actueel te houden. Daarnaast stemt u ermee in dat De Nederlandse Notariskluis c.q. Thesio BV gebruik maakt/maken van bijgewerkte accountgegevens betreffende uw betaalwijze. Als u de opdracht geeft uw betaalwijze niet meer te gebruiken en niet binnen een door ons de bepalen passende termijn een alternatief daarvoor biedt, heeft De Nederlandse Notariskluis gegronde redenen om uw betaalde diensten te beëindigen. Uw kennisgeving heeft geen invloed op de kosten die u in rekening zijn gebracht voordat De Nederlandse Notariskluis redelijkerwijs op uw wijzigingen in de gegevens van uw betalingsaccount kon reageren.
 9. Door een betaalwijze te verstrekken aan De Nederlandse Notariskluis / Thesio verklaart u dat u bevoegd bent tot het gebruik van de opgegeven betaalwijze en dat u alle betalingsgegevens naar waarheid en nauwkeurig hebt verstrekt. U machtigt De Nederlandse Notariskluis de kosten voor de diensten via Thesio aan u in rekening te brengen via de door u verstrekte betaalwijze. Het in rekening brengen van de kosten van de diensten door middel van uw betaalwijze zal geschieden zoals overeengekomen, bijvoorbeeld op het moment van aanschaf, kort na aanschaf of op terugkerende basis bij abonnementsdiensten.
 10. De diensten worden automatisch verlengd. Wanneer u heeft gekozen voor automatische incasso, betaling via credit card, PayPal of een ander betaalmiddel, brengt De Nederlandse Notariskluis de op dat moment geldende prijs voor de verlengingstermijn in rekening.
 11. Onze partner Thesio voorziet in een online betalingsoverzicht. Het is uw verantwoordelijkheid een exemplaar van het online overzicht af te drukken of op te slaan en dit te bewaren. Als er een fout staat in een factuur, corrigeert Thesio deze zo snel mogelijk nadat u ons ervan op de hoogte heeft gesteld en de factuur is gecontroleerd. U moet ons op de hoogte stellen binnen 60 dagen nadat een fout voor het eerst voorkomt op uw factuur. Als u De Nederlandse Notariskluis / Thesio niet binnen deze periode op de hoogte brengt, ontheft u De Nederlandse Notariskluis van alle aansprakelijkheid en vorderingen die voortkomen uit fouten veroorzaakt door enige mate van nalatigheid; bovendien kan De Nederlandse Notariskluis is in dat geval niet verplicht de fout te corrigeren of restitutie te verlenen. In andere gevallen, wanneer Thesio een fout in de factuur ontdekt, zal De Nederlandse Notariskluis / Thesio u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte stellen en stappen nemen om de fout te herstellen.
 12. Als er een specifieke duur en prijs geldt voor de betreffende aanbieding van de diensten, blijft de prijs van kracht tot het einde van de aanbiedingsperiode. Bij de diensten die op periodieke basis worden aangeboden, zonder specifieke looptijd, kan de prijs van de diensten verhoogd worden, mits u ten minste 30 dagen voordat de wijziging van kracht wordt op de hoogte bent gesteld. U hebt de mogelijkheid de diensten op te zeggen voordat de nieuwe prijs wordt doorgevoerd. Wanneer u op de hoogte wordt gesteld van een prijswijziging, zal De Nederlandse Notariskluis u uitdrukkelijk laten weten wanneer de nieuwe prijs van kracht wordt. Nadat de looptijd is beëindigd, zal Thesio, vooropgesteld dat u de diensten niet naar aanleiding van de prijsinformatie heeft opgezegd, de nieuwe prijs in rekening brengen. Als u niet akkoord gaat met de prijswijziging, moet u de diensten opzeggen en uw gebruik ervan beëindigen voordat de nieuwe prijs van kracht wordt.
 13. Voor toegang tot de diensten heeft u een account nodig. Het account omvat de aanmeldgegevens, waarmee u zich bij ons aanmeldt en gegevens ter verificatie van het account, zoals een e-mailadres of telefoonnummer. U draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het geheimhouden van uw inloggegevens met uw bijbehorend wachtwoord.
 14. Wanneer u uw wachtwoord bent vergeten of door andere oorzaken geen toegang krijgt, kunt u contact opnemen met De Nederlandse Notariskluis. Wanneer u uw account heeft geregistreerd bij een vertrouwde derde partij zoals een notaris, kunt u bij deze vertrouwde derde partij een nieuw wachtwoord aanvragen.
 15. U bent en blijft zelf eigenaar van de inhoud die u in uw kluis opslaat, zoals codes, documenten, e-mail en andere elektronisch te bewaren gegevens. De Nederlandse Notariskluis en Thesio maken geen aanspraak op het eigendom van de inhoud die u aanbiedt of bewaart. Wij controleren of beheren de inhoud niet, dat is door de versleuteling/encryptie van uw gegevens onmogelijk.
 16. U beslist zelf wie toegang tot uw kluis heeft. Als u uw inhoud deelt in de gedeelde ruimten die toegankelijk zijn voor door u gekozen derden, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat deze derden kennis mogen nemen van deze inhoud en deze mogen gebruiken, reproduceren, distribueren, weergeven, verzenden en/of opslaan. Als u niet wilt dat derden dit doen, moet u de diensten niet delen. U staat ervoor in dat u voor de duur van deze overeenkomst in het bezit bent (en zult zijn) van alle benodigde rechten met betrekking tot uw inhoud, en dat het gebruik van uw inhoud, zoals beschouwd in deze algemene voorwaarden, geen wetten of rechten van derden schendt.
 17. De Nederlandse Notariskluis slaat via Digizeker uw inhoud voor u op. Deze inhoud wordt versleuteld en onleesbaar voor anderen waarmee u uw inhoud niet deelt. Bij het verwerken en opslaan van inhoud neemt Digizeker maatregelen om uw privacy te behouden.
 18. Alleen wanneer u het toepasselijke recht of deze overeenkomst schendt of de beperkingen met betrekking tot de maximale opslagruimte of bestandsgrootte overschrijdt, behouden wij ons het recht voor om uw inhoud te verwijderen.
 19. Als u deze overeenkomst schendt, neemt De Nederlandse Notariskluis mogelijk stappen tegen u, zoals u verzoeken te stoppen met het gebruiken van de diensten, het opschorten van uw toegang tot de diensten of in het uiterste geval het verwijderen van uw inhoud uit de diensten.
 20. U kunt de diensten op elk moment en om welke reden dan ook opzeggen. U kunt dat doen door in te loggen in uw account en het proces voor het sluiten van het account uit te voeren. Als u de diensten opzegt, kunt u de inhoud handmatig verwijderen, met uitzondering van de inhoud die geassocieerd is met een gesloten account. Deze inhoud zal nog enige tijd blijven staan.
 21. Als uw diensten worden opgezegd of beëindigd, eindigt uw recht tot het gebruik van de diensten onmiddellijk. Als uw account wordt opgezegd of beëindigd, eindigt uw recht tot het gebruik van het account onmiddellijk. Als uw diensten worden opgezegd of beëindigd, wordt de inhoud permanent verwijderd en niet aan u geretourneerd. Zie in dit verband artikel 20.
 22. De Nederlandse Notariskluis neemt uw privacy serieus. De Nederlandse Notariskluis gebruikt bepaalde gegevens alleen om u toegang te verlenen tot de diensten en om uw betalingen te verwerken. Voor beveiligingsdoeleinden slaat De Nederlandse Notariskluis informatie op over de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten en over de locatie waarvandaan u toegang krijgt. De Nederlandse Notariskluis zal uw informatie nooit ter beschikking stellen aan derden voor commerciële of andere doeleinden behoudens een gerechtelijk bevel..
 23. De website van De Nederlandse Notariskluis maakt gebruik van cookies, een klein tekstbestand dat door een webserver op een apparaat wordt geplaatst. Cookies bevatten tekst die alleen kan worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie naar u heeft gestuurd. De cookies worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
 24. De inhoud die u opslaat is versleuteld en onleesbaar opgeslagen. De Nederlandse Notariskluis kan een vordering of verzoek ontvangen van handhavende instanties, overheidsinstellingen of particuliere procederende partijen om inhoud van diensten ter beschikking te stellen voor een onderzoek in kader van een strafrechtelijke of civiele zaak. De klant verstrekt de notaris een volmacht of legt vast in een testament/levenstestament aan wie notaris de sleutel mag geven. De inhoud van de kluis is eigendom van de klant, de notaris kan daar niet over beschikken.
 25. De Nederlandse Notariskluis streeft ernaar de diensten altijd in bedrijf te hebben. Het kan voorkomen dat u gedurende enige tijd uw diensten niet kan bereiken. De Nederlandse Notariskluis doet in dat geval het uiterst haalbare om de beschikbaarheid van de diensten zo groot mogelijk te laten zijn of te herstellen. Wij hebben daartoe afspraken gemaakt met onze toeleveranciers.
 26. Van alle inhoud die u opslaat in de diensten worden back-ups gemaakt. Dit doet De Nederlandse Notariskluis/Digizeker in geografisch gescheiden (Nederlandse) datacenters. Stichting IT-notaris dan wel de op enig moment daarvoor in de plaats gekomen entiteit beheert een volledige back-up. Deze stichting heeft tot doel de continuïteit van de diensten te waarborgen. Wanneer de dienstverlening van De Nederlandse Notariskluis staakt, is het de taak van deze stichting/entiteit een passende oplossing zoeken voor alle betrokken partijen.
 27. U hebt recht op alle garanties, waarin door het recht wordt voorzien. De Nederlandse Notariskluis garandeert niet dat de informatie van de diensten correct of actueel is. De Nederlandse Notariskluis, haar gecontracteerde vertrouwde derde partijen en wederverkopers geven geen aanvullende garanties.
 28. De Nederlandse Notariskluis, haar gecontracteerde vertrouwde derde partijen of wederverkopers, zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van diensten die door u of anderen die toegang hebben, wordt opgeslagen.
 29. De Nederlandse Notariskluis sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit of verband houdt met enige tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst waaronder de onmogelijkheid tot het gebruik van de diensten of die voortvloeit uit enig onrechtmatig handelen.
 30. Het is de taak van de door u aangewezen vertrouwde derde partij (notaris) om toegang te verlenen tot uw accounts of diensten wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld bij calamiteiten of overlijden. De vertrouwde derde partij zal deze taak zorgvuldig uitvoeren. De aansprakelijkheid van elke vertrouwde derde partij is beperkt tot éénduizend euro of zover de eventuele beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt.
 31. De aansprakelijkheid van De Nederlandse Notariskluis is beperkt tot éénduizend euro of zover de eventuele beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt. De aansprakelijkheid is altijd beperkt tot door u geleden directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan kosten die u noodzakelijkerwijs heeft moeten maken in verband met de schade toebrengende gebeurtenis.
 32. Diefstal van de in diensten opgeslagen inhoud, verlies aan goodwill, al dan niet toekomstige omzet of winst, vorderingen van derden vanwege andere dan directe schade, uren van medewerkers en dergelijke komen niet voor vergoeding in aanmerking.
 33. Een reeks van met elkaar samenhangende gebeurtenissen wordt gezien als één gebeurtenis. Iedere vordering jegens De Nederlandse Notariskluis vervalt door het enkele verloop van drie maanden na het ontstaan van de vordering.
 34. U hebt mogelijk via de diensten toegang tot websites of diensten van derden die niet worden beheerd of gepubliceerd door De Nederlandse Notariskluis. De Nederlandse Notariskluis is niet verantwoordelijk voor websites, diensten of inhoud van derden.
 35. Alle onderdelen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht. Als een rechtbank bepaalt dat De Nederlandse Notariskluis een deel van deze voorwaarden zoals geformuleerd, niet kan afdwingen, dan kan De Nederlandse Notariskluis deze bepalingen vervangen door gelijksoortige bepalingen voor zover deze afdwingbaar zijn op grond van toepasselijk recht. De rest van deze overeenkomst wordt in dat geval echter niet gewijzigd.
 36. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij De Nederlandse Notariskluis aan een andere bevoegde rechter de voorkeur geeft.

 

 

Vraag nu uw eigen kluis aan!

Heeft u nog geen account? Meld u hiernaast aan en ontvang uw kluisgegevens!

 

WILT U MEER INFORMATIE?

 

Bel ons: 06-53378593