UBO-register komt er voorlopig nog niet

maandag 24 juli 2017 - Voorlopig is nog geen sprake van een werkend UBO register. Reden: vertraging invoering vierde anti-witwasrichtlijn.
UBO-register komt er voorlopig nog niet Voorlopig is er nog geen sprake van een werkend UBO register (ultimate beneficial owners, “de uiteindelijk belanghebbenden achter rechtspersonen”). Dat heeft alles te maken met vertraging van invoering van de zogenaamde vierde anti-witwasrichtlijn. Na advies van de Raad van State zal het wetsvoorstel over het UBO-register pas na de zomervakantie aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Dat is niet het enige probleem waarmee de minister en staatssecretaris van Financiën mee te maken hebben. Er is ook veel kritiek op het voornemen om de gegevens openbaar toegankelijk te maken. Onder meer notariaat en accountancy zijn daar felle tegenstanders van. Zij zien gevaren voor bescherming van persoonsgegevens en pleiten ervoor om de informatie slechts toegankelijk te laten zijn voor instanties die nu ook al zijn gebonden meldingen te doen in het kader van het bestrijden van witwassen. Het is nog maar de vraag of de beoogde invoeringsdatum van 1 januari 2018 wel zal worden gehaald. Wilt u meer weten over registratieverplichtingen voor ondernemingen en rechtspersonen? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Lees verder

Onbekende schulden in een nalatenschap

maandag 10 juli 2017 - Onbekende schulden in een nalatenschap. Welke risico's loopt u als u erfgenaam bent en de nalatenschap aanvaardt?
Onbekende schulden in een nalatenschap Als u erfgenaam bent in iemands nalatenschap is het van groot belang om na te gaan welke risico’s u loopt als u de nalatenschap aanvaardt. U heeft als erfgenaam de keuze om de nalatenschap zuiver te aanvaarden, beneficiair te aanvaarden of te verwerpen. In het geval van zuivere aanvaarding treedt u niet alleen in de rechten maar ook in alle verplichtingen van degene die overleden is. Als erfgenaam bent u dan ook in uw privévermogen aansprakelijk voor alle schulden van de overledene. Als er niet voldoende geld is in de nalatenschap om die schulden te betalen, moet u die schulden dan dus zelf betalen. Zuivere aanvaarding kan worden gedaan door formeel een verklaring te tekenen bij de notaris, maar alleen feitelijk handelen is ook al voldoende. Bijvoorbeeld door schulden te betalen van de overledene of geld in ontvangst te nemen dat voor de overledene bestemd was. Het meenemen van spullen met een emotionele waarde, zoals foto’s, zorgt er niet voor dat de nalatenschap zuiver is aanvaard. Met spullen die wel economische waarde hebben, al is die maar heel klein, moet u voorzichtig zijn. Om uzelf als erfgenaam te beschermen tegen claims van schuldeisers van de overledene kunt u de nalatenschap beneficiair aanvaarden. Dit doet u door een verklaring af te leggen bij de rechtbank. Dan bent u als erfgenaam niet met uw privévermogen aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap. De nalatenschap moet dan wel worden afgewikkeld volgens speciale wettelijke regels, onder meer inhoudende dat eerst alle schulden van de overledene moeten worden betaald. Als er iets overblijft, is dat voor de erfgenamen. Als niet alle schulden kunnen worden betaald omdat er een tekort is in de nalatenschap, blijven de schuldeisers achter met een (gedeeltelijk) onbetaalde schuld en hoeft u die zelf niet te betalen. Ook kunt u als erfgenaam de nalatenschap verwerpen door een verklaring af te leggen bij de rechtbank. Als erfgenaam heeft u dan niets meer met de nalatenschap te maken. U erft niets maar bent ook niet aansprakelijk. Hoe werkt dat nu als eerst alles erop wijst dat er geen tekort is in de nalatenschap, maar er later ineens nog een onbekende schuld blijkt te zijn? De keuze is inmiddels al gemaakt en een eenmaal gemaakte keuze kon tot voor 1 september 2016 in beginsel niet achteraf meer worden gewijzigd. Echter: sinds 1 september 2016 worden erfgenamen door een wetswijziging beter beschermd tegen dergelijke onbekende schulden uit een nalatenschap. Als u als erfgenaam de nalatenschap zuiver heeft aanvaard kunt u een verzoek bij de kantonrechter indienen om de zuivere aanvaarding om te zetten in een beneficiaire aanvaarding. Dit kan alleen in de situatie dat u wordt geconfronteerd met een schuld die u niet kende en niet behoorde te kennen. Van de erfgenaam wordt verwacht dat hij of zij onderzoek doet en de administratie raadpleegt. Het verzoek dient binnen drie maanden na ontdekking van de schuld te zijn ingediend bij de kantonrechter. Mocht de nalatenschap al afgewikkeld en verdeeld zijn en wordt u als erfgenaam pas daarna bekend met een schuld die u niet kende of behoorde te kennen, dan kunt u ook in dat geval de kantonrechter binnen drie maanden na de ontdekking verzoeken om te worden ontheven om die schuld uit uw privé vermogen te voldoen. De kantonrechter kan die ontheffing dan verlenen, tenzij u uzelf als erfgenaam zodanig hebt gedragen dat de schuldeiser erop mocht vertrouwen dat u de schuld uit uw privévermogen zou voldoen. De onverwachte schuld moet de oorspronkelijke omvang van de nalatenschap overigens een tekort bezorgen. Als u als erfgenaam het erfdeel al hebt gebruikt, moet u de schuld alsnog betalen. De hiervoor genoemde termijn van drie maanden is een fatale termijn. Bij niet tijdige indiening blijf je dus persoonlijk aansprakelijk voor die onverwachte schuld. Zoals hiervoor wel blijkt blijft het zonder meer aanvaarden van een nalatenschap ondanks de nieuwe wetgeving niet risicoloos. Als u als erfgenaam geen volledig beeld heeft van de omvang van de nalatenschap, is aan te raden om een keuze te maken voor beneficiaire aanvaarding. Laat u zich dus goed voorlichten over de juridische gevolgen. Wij helpen u daar graag bij.
Lees verder

Ontbindende voorwaarde ook geldig bij afwijkende leveringsakte

maandag 26 juni 2017 - Ontbindende voorwaarde ook geldig bij afwijkende leveringsakte
Bepalingen in een zogenaamde voorlopige koopakte kunnen uiteindelijk van groot belang zijn voor koper en verkoper van een huis. Dat blijkt uit een zaak die onlangs voor de Rechtbank Overijssel diende. De aan de rechter voorgelegde kwestie was dat een verkoper een woning had verkocht aan een koper waarbij in de voorlopige koopakte was opgenomen dat de koop ontbonden zal zijn bij faillissement van de koper. Deze clausule zou ook in de uiteindelijke akte van levering moeten worden opgenomen, maar om onduidelijke redenen is dat niet gebeurd.
Lees verder

Wetsvoorstel functioneren Verenigingen van Eigenaren door Eerste Kamer

donderdag 8 juni 2017 - Een Vereniging van Eigenaren (VvE) moet vanaf 2018 jaarlijks een minimumbedrag reserveren voor onderhoud en herstel
Wetsvoorstel functioneren Verenigingen van Eigenaren door Eerste Kamer Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is straks verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel van het gebouw. De hoogte van het te reserveren bedrag wordt vastgesteld op basis van een meerjarig onderhoudsplan, of is 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex. Alleen als 80% van de eigenaren akkoord is, kunnen zij afzien van storten in een onderhoudsfonds. Zij zullen het onderhoud dan van keer tot keer moeten betalen.Na de Tweede Kamer (in februari) ging vandaag ook de Eerste Kamer akkoord met dit wetsvoorstel van minister Plasterk (BZK). In de wet komt ook expliciet te staan dat het voor VvE’s mogelijk is een lening aan te gaan. Daarbij is elke eigenaar alleen verantwoordelijk voor zijn eigen deel van een lening. Zodra een lid van de VvE zijn appartement of woning verkoopt, gaat ook zijn deel van de lening over naar de nieuwe eigenaar. De nieuwe regels worden vanaf januari 2018 van kracht. Wilt u meer weten over uw rechten en plichten in een VvE? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Lees verder

Verdeling nalatenschap voor verplichte vereffening vergt overleg via rechter

dinsdag 6 juni 2017 - Bij beneficiair aanvaarden erfenis: eerst vereffenen, dan pas verdelen. Soms is eerdere verdeling mogelijk.
Verdeling nalatenschap voor verplichte vereffening vergt overleg via rechter Erfgenamen die een nalatenschap beneficiair hebben aanvaard, behoren de vereffening daarvan af te ronden voordat zij tot verdeling overgaan. Daarmee wordt gewaarborgd dat de schuldeisers met voorrang hun vorderingen kunnen incasseren. Als een erfgenaam eerder tot verdeling wil overgaan, dan moet deze de feiten en omstandigheden aandragen waaruit de conclusie kan worden getrokken dat de schulden zijn voldaan. Bij voorgenomen eerdere vereffening moet de rechter in overleg met de betrokken partijen vaststellen of voldoende rekening is met de belangen van schuldeisers van de nalatenschap. De rechter kan op basis van dat overleg beslissen dat verdeling toch wordt aangehouden totdat de vereffening rond is. Een andere mogelijkheid is verdeling onder voorwaarden die de positie van schuldeisers waarborgen. Ook kan hij besluiten tot een gedeeltelijke verdeling die evenzo de rechten van schuldeisers van de nalatenschap overeind houdt. Als erfgenamen ook schuldeiser van de nalatenschap zijn, dan kunnen die aanspraken worden betrokken in de verdeling. Heeft een nalatenschap voldoende saldo en benadeling van schuldeisers niet gevreesd wordt, kan er gedurende de vereffening ook wel partieel worden verdeeld. In het geval dat erfgenamen ook vereffenaar zijn, kan dit alleen met toestemming van de rechter. Wilt u meer weten over verdeling en vereffening van een nalatenschap? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Lees verder

Ondernemers geremd door hoge erfbelasting

woensdag 31 mei 2017 - Ondernemers en familiebedrijven hebben last van Nederlandse erfbelasting, in Nederland hoger dan in andere landen.
Ondernemers geremd door hoge erfbelasting Ondernemers en familiebedrijven blijken flink last te hebben van de Nederlandse erfbelasting. Die is in Nederland fors hoger dan in andere landen om ons heen. Dit blijkt uit onderzoek van EY in bijna zeventig landen naar de reële belastingheffing bij bedrijfsoverdrachten. In Nederland geldt een belastingdruk van 40%. Het onderzoek laat zien dat kinderen die het familiebedrijf overnemen gemiddeld 3,4% aan erfbelasting betalen. Het percentage hangt af van de totale bedrijfswaarde. In de ons omringende landen is dat vrijwel overal lager. Volgens de onderzoekers is er een verband tussen ondernemingsactiviteiten en tarieven van de erfbelasting. Hoge(re) erfbelasting zit ondernemerschap in de weg. Gelukkig maken andere fiscale faciliteiten bij de bedrijfsopvolging de appel voor de Nederlandse ondernemer minder zuur, maar de bestaande erfbelasting blijft een aantoonbaar obstakel. Gezien de leeftijd van veel directeur-eigenaren van familiebedrijven, komen er op korte termijn veel bedrijfsoverdrachten aan. Het gaat daarbij om bedrijven van serieuze omvang. Veel grote Nederlandse staan genoteerd in de top 500, Nederland staat daarmee als klein land wereldwijd in de top vijf. Wilt u meer weten over de erfrechtelijke aspecten van het overnemen of overdragen van een (familie)bedrijf? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Lees verder

Onverwachte overdrachtsbelasting verrast steeds meer mensen

maandag 29 mei 2017 - Voor overdrachtsbelasting is een huis een rekbaar begrip, soms meer dan u dacht. Met hogere overdrachtsbelasting.
Onverwachte overdrachtsbelasting verrast steeds meer mensen Iedereen weet wel wat een huis is. Echter, voor de overdrachtsbelasting is dat een rekbaar begrip. Dan blijkt een huis soms toch iets meer te zijn dan u dacht. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij de koop van een woonboerderij met vrijstaande schuur, paardenbak, tuin en erf. De fiscus kan u dan zo maar verrassen met een hogere overdrachtsbelasting dan u dacht. Het tarief overdrachtsbelasting bedraagt 2% voor een woning. Is het geen woning, dan rekent de fiscus 6%. Zo kan in het voorbeeld van de woonboerderij met vrijstaande schuur, paardenbak, tuin en erf voor een deel 2% en voor een ander deel 6% overdrachtsbelasting gelden. Een onroerende zaak heeft een woonfunctie als het pand ‘naar zijn aard bestemd is voor bewoning'. Bij de beoordeling daarvan wordt gekeken of er bouwkundig van een woning kan worden gesproken. Een huis blijft een huis, ook als er niet meer in wordt gewoond. Een watertoren blijft een watertoren. Ook als er nu wel in wordt gewoond. Er zijn – zoals zo vaak – ook hier uitzonderlingen. Als een pand later ingrijpend verbouwd wordt en daardoor de aard en het aanzien van het pand veranderen, kan er anders tegen de functie van het pand worden aangekeken. Bij een pand met verschillende functies – bijvoorbeeld woon- en winkelpand of boerderij met woongedeelte en stallen – moet de koopsom worden gesplitst. Dat levert ook weer verschillende tarieven voor de overdrachtsbelasting op. Is een pand niet (meer) geschikt om in te wonen – casco, sloopwoning of fundamenten – dan geldt het voor de overdrachtsbelasting als woning, als het er nog (nog) staat. Is de woning afgebroken en koop je een onbebouwd terrein? Dan koop je geen woning en zal het 2% tarief niet gelden. Bij de schuur, paardenbak, tuin en erf in het hiervoor genoemde voorbeeld geldt dat, wanneer dat niet als woning gekwalificeerd kan worden, de koper daarover 6% overdrachtsbelasting moet betalen. Zodra de koopovereenkomst is getekend en u hiermee geen rekening heeft gehouden, moet u dieper in de buidel tasten dan u had verwacht. Wilt u voorkomen dat u voor onaangename verrassingen met de overdrachtsbelasting komt te staan? Bel ons voor het maken vaan een afspraak.
Lees verder

Eenmanszaak en zzp’ers worden vaker BV

woensdag 24 mei 2017 - De mogelijke afschaffing van zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling is een strop voor miljoen zzp’ers.
Eenmanszaak en zzp’ers worden vaker BV Steeds vaker wordt de eenmanszaak omgezet naar een BV. Dat heeft ook te maken met de politieke discussie over afschaffing van de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling . Die afschaffing zou veel gevolgen hebben voor de ruim een miljoen zzp’ers in ons land. Om zelfstandigen te helpen bij pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidsverzekering is ooit de zelfstandigenaftrek ingevoerd. In de praktijk blijkt die post nauwelijks nog gebruikt te worden voor dat doel. Verandering is daarom ook niet meer tegen te houden. Veel eenmanszaken / zzp’ers gaan daarom nu al over op de rechtsvorm BV. Daarin valt op dat het vaak gaat om specifieke BV’s, ook wel zzp-BV’s genoemd. Dat is dan een payroll onderneming waar de zzp’er zichzelf op de loonlijst zet. De zzp’er heeft dan ook geen last meer van de wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelaties) en kan profiteren van aftrekposten voor de vennootschapsbelasting. Hij of zij heeft ook geen last meer van persoonlijke aansprakelijkheid. Wilt u als zzp’er of eenmanszaak meer weten over omzetting daarvan in een BV? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Lees verder

Echtscheiding ook einde uitzicht op uitkering

maandag 22 mei 2017 - Inventiviteit is de mens niet vreemd. Ook niet bij echtscheiding. Dat bleek maar weer eens in een door de vrouw aangevraagde en door de rechtbank uitgesproken echtscheiding, waartegen de man in beroep ging. Hij zag een – in zijn ogen – pensioenaanspraak in rook opgaan.
Echtscheiding ook einde uitzicht op uitkering Inventiviteit is de mens niet vreemd. Ook niet bij echtscheiding. Dat bleek maar weer eens in een door de vrouw aangevraagde en door de rechtbank uitgesproken echtscheiding, waartegen de man in beroep ging. Hij zag een – in zijn ogen – pensioenaanspraak in rook opgaan. Het huwelijk was ooit op huwelijkse voorwaarden aangegaan. Het ooit gelukkige echtpaar ontving maandelijks een bedrag van de broer van de vrouw, afbetaling van een lening. Volgens de man moet die afbetaling gezien worden als een pensioenvoorziening. Hij beroept zich op een artikel in het Burgerlijk Wetboek waarin staat dat bij een verzochte echtscheiding een bestaand vooruitzicht op uitkeringen aan de andere echtgenoot het verzoek niet kan worden gehonoreerd voordat daar een voorziening voor is getroffen.   Echter, het betreffende artikel slaat op nabestaandenpensioen en niet op afbetalingen zoals in dit geval. Het vooruitzicht dat de man meende te hebben, is hiermee in rook opgegaan. Wilt u meer weten over uitzicht op uitkeringen na echtscheiding? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Lees verder

Echtscheiding intrekken niet mogelijk

woensdag 10 mei 2017 - Gescheiden partners die zich met elkaar verzoenen, kunnen de echtscheidingsbeschikking niet laten vernietigen.
Echtscheiding intrekken niet mogelijk Het komt best wel voor dat gescheiden partners elkaar vroeg of later weer vinden en met elkaar verzoenen. Om dan de rechter te vragen om de echtscheidingsbeschikking te vernietigen, gaat echter te ver. Wat kunt u wel doen? Onlangs diende een dergelijke zaak voor het Hof. De rechtbank sprak op verzoek van een van beide partners de echtscheiding uit, de echtscheidingsbeschikking werd ingeschreven. De eisende partner gaat al snel in beroep omdat de relatie inmiddels is hersteld en de echtscheidingsbeschikking niet meer nodig is. Echter, de eisende partner kreeg wat zij wilde hebben en kan volgens vaste rechtsregels dan niet in beroep gaan.  Wilt u dit voorkomen, dan kunt u het beste de inschrijvingstermijn van de echtscheidingsbeschikking ongebruikt laten verlopen. In dat geval verliest de beschikking zijn kracht en bereiken partners toch hetzelfde, namelijk geen echtscheiding en dus ook niet de noodzaak om te hertrouwen. Wilt u meer weten over de procedures bij echtscheiding? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Lees verder

Vraag nu uw eigen kluis aan!

Heeft u nog geen account? Meld u hiernaast aan en ontvang uw kluisgegevens!

 

WILT U MEER INFORMATIE?

 

Bel ons: 06-53378593