Zuivere aanvaarding erfenis door deel van de kinderen kan veel geld kosten

woensdag 19 september 2018 - Het al dan niet zuiver aanvaarden van een erfenis blijft voor erfgenamen een moeilijke zaak. Telkens weer ziet de rechter erfgenamen voor zich die dachten een positief saldo tegemoet te kunnen zien en van een koude kermis thuis kwamen.
Het al dan niet zuiver aanvaarden van een erfenis blijft voor erfgenamen een moeilijke zaak. Telkens weer ziet de rechter erfgenamen voor zich die dachten een positief saldo tegemoet te kunnen zien en van een koude kermis thuis kwamen. In de praktijk blijkt dat juist in nalatenschappen van de langstlevende ouder problemen kunnen zitten. Bijvoorbeeld bij rentedragende schulden aan de kinderen uit een ouderlijke boedelverdeling (obv) als de eerste ouder lang geleden is overleden. Hierbij hebben de kinderen bij het overlijden van de eerstoverleden ouder een vordering op de langstlevende ouder gekregen ter grootte van hun erfdeel. Als deze vordering rentedragend is, kan deze vordering zo hoog oplopen dat deze uiteindelijk het vermogen van de langstlevende ouder als het ware opslokt. Schrijnend is de situatie in dergelijke gevallen als een deel van de kinderen de erfenis van de langstlevende ouder zuiver aanvaardt en een ander deel van de kinderen beneficiair aanvaardt. Zodra blijkt dat er obv-schulden zijn die het vermogen van de langstlevende ouder overstijgen, is de reactie van kinderen die zuiver hebben aanvaard een beroep te doen op de wettelijke regels over het tegenkomen van onbekende schulden na zuivere aanvaarding. Daarnaast wordt ook wel een beroep gedaan op de redelijkheid en billijkheid onder verwijzing naar de bedoeling van de overleden ouders om alle kinderen gelijk te behandelen. Het argument van “schulden niet gekend hebben” gaat niet op. Het ligt op de weg van alle erfgenamen – langstlevende ouder en kinderen – om na het overlijden van de eerstoverleden ouder diens testament te raadplegen of onderzoek te doen naar de afwikkeling van de nalatenschap van de eerstoverleden ouder alvorens zij de erfenis van de langstlevende ouder aanvaarden. Op die manier kunnen kinderen tijdig weten of in het eerste testament een ouderlijke boedelverdeling was opgenomen, leidend tot een vordering op de langstlevende ouder, al dan niet rentedragend. Wie zich daarin niet heeft verdiept, wordt door de rechter niet als te goeder trouw aangemerkt: zij hadden weet kunnen en moeten hebben van de schulden. Vervolgens zal in dergelijke situaties ook een beroep op redelijkheid en billijkheid niet standhouden. De rechter moet op dit terrein de nodige terughoudendheid betrachten. Het kan zijn dat niet-gelijke verdeling van de laatste nalatenschap in strijd met de wens van de ouders, maar dat wil niet zeggen dat een ongelijke verdeling naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Als de ongelijke verdeling het gevolg is van het handelen van partijen zelf – of het nalaten daarvan – dan maken de zuiver aanvaardende kinderen geen schijn van kans om de nalatenschap alsnog beneficiair te mogen aanvaarden. Wilt u meer weten over wat van u wordt verwacht als erfgenaam? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Lees verder

Keuze rechtsvorm onderneming vergt stevige voorbereiding

maandag 17 september 2018 - Ondernemers zijn als het goed is aan het ondernemen en niet bezig met het bedenken van wat voor hen de beste wijze van inrichting van hun ondernemingsstructuur is. Waar de één het meest floreert in een eenmanszaak verdient het in het andere geval de voorkeur een vennootschap structuur in te richten.
Ondernemers zijn als het goed is aan het ondernemen en niet bezig met het bedenken van wat voor hen de beste wijze van inrichting van hun ondernemingsstructuur is. Waar de één het meest floreert in een eenmanszaak verdient het in het andere geval de voorkeur een vennootschap structuur in te richten. Wat voor u de beste structuur is, is niet alleen afhankelijk van de hoeveelheid winst of omzet die u maakt – de fiscaliteit – maar ook van het risico profiel, de wijze van financiering, op welke wijze u samenwerkt, hoe u de toekomst ziet, hoe u tegen opvolging aankijkt en natuurlijk ook waar u zich prettig bij voelt. Is het prettig om een regeling te hebben waarin u van te voren vastlegt wat er in geval van ruzie gebeurt? Niemand weet hoe de wereld er over vijf jaar uitziet als u die ruzie krijgt. Wat u wel weet is wat voor afspraken u nu wilt maken met uw mede-aandeelhouder, hoe u nu aankijkt tegen aansprakelijkheden, hoe u nu de winst wil verdelen, hoe u in het geval van een exit met elkaar wilt omgaan. Die afspraken kunt u beter vastleggen als jue nog goed met elkaar omgaat of op het punt staat een onderneming te beginnen. Nadenken over het soort onderneming, de wijze van financieren en vastleggen wat voor afspraken u hebt gemaakt, zijn typisch zaken waar kundig notarieel advies veel aan kan toevoegen. Tijdig naar de notaris gaan zorgt voor nadenken over een gezonde verhouding tussen aandeelhoudersbelangen, ondernemerschap, fiscaliteit en financieringsstructuur. Bel ons voor een afspraak
Lees verder

Omzeilen derdentarief erfbelasting niet eenvoudig

woensdag 12 september 2018 - Belasting betalen is niemands favoriete bezigheid. Hoe minder hoe beter, is het motto. Dat geldt zeker ook voor de erfbelasting, die vrijwel constant onder vuur ligt van erfgenamen en van allerlei deskundigen op dit terrein. Desondanks is het realiseren van gunstiger belastingtarief bij erfenissen meestal tot mislukken gedoemd.
Omzeilen derdentarief erfbelasting niet eenvoudig Belasting betalen is niemands favoriete bezigheid. Hoe minder hoe beter, is het motto. Dat geldt zeker ook voor de erfbelasting, die vrijwel constant onder vuur ligt van erfgenamen en van allerlei deskundigen op dit terrein. Desondanks is het realiseren van gunstiger belastingtarief bij erfenissen meestal tot mislukken gedoemd. Er zijn zoveel situaties denkbaar waarin het gevoel zegt dat een gunstiger tarief goed verdedigbaar is. Bijvoorbeeld in het geval een achternicht die voor een belangrijk deel door een oudtante is opgevoed en door die tante tot erfgenaam is benoemd. De aanslag erfbelasting die dan op de mat valt is berekend naar het derdentarief, met een vrijstelling van slechts € 2.147 en een belastingpercentage van 30% voor de eerste € 123.248 en 40% over het meerdere. Het verweer dat de relatie tussen de oudtante en de achternicht meer een oma-kleinkind relatie is geweest, doet daaraan niets af. Wilt u meer weten over erven en schenken tegen zo gunstig mogelijke belastingtarieven? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Lees verder

Vrijstelling over schenking bij sluiten samenlevingscontract in zicht

maandag 10 september 2018 - Als u gaat trouwen of huwelijkse voorwaarden wijzigt, hoeft u niet bang te zijn dat er een aanslag schenkbelasting op de deurmat valt. Dat heeft de staatsecretaris in maart 2018 in een besluit laten weten. Het onderwerp werd actueel toen per 2018 de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen werd ingevoerd. Deze wet verving de algehele gemeenschap van goederen bij trouwen zonder huwelijkse voorwaarden. Voor samenwoners is op dit vlak nog niets geregeld. Daar komt mogelijk verandering in.
Vrijstelling over schenking bij sluiten samenlevingscontract in zicht Als u gaat trouwen of huwelijkse voorwaarden wijzigt, hoeft u niet bang te zijn dat er een aanslag schenkbelasting op de deurmat valt. Dat heeft de staatsecretaris in maart 2018 in een besluit laten weten. Het onderwerp werd actueel toen per 2018 de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen werd ingevoerd. Deze wet verving de algehele gemeenschap van goederen bij trouwen zonder huwelijkse voorwaarden. Voor samenwoners is op dit vlak nog niets geregeld. Daar komt mogelijk verandering in. Desgevraagd heeft de staatsecretaris aan de Tweede Kamer duidelijk gemaakt dat een algemene goedkeuring over een verdeling van het gezamenlijk vermogen dat de 50-50-grens niet overschrijdt, niet tot de mogelijkheden behoort. Om dat te realiseren is volgens de staatssecretaris een gedetailleerder regelgeving nodig, waarin wordt vastgelegd wanneer die grens wordt overschreden. Hij vindt een beleidsbesluit daarvoor niet passen. Met de bestaande regels zijn nu in elk geval de meest voorkomende huwelijksgoederenregimes gediend, zoals de (beperkte) wettelijke gemeenschap van goederen, de algehele gemeenschap van goederen met gelijke delen en voor huwelijksvoorwaarden met een over en weer geldend finaal verrekenbeding. Nieuw is dat de staatssecretaris of de regels die nu gelden voor huwelijken waarin een verplicht finaal wederkerig verrekenbeding is overeengekomen ook kunnen worden toegepast op notariële samenlevingscontracten. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van vermogensverdeling binnen huwelijk of samenwonen? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Lees verder

Aansprakelijkheid onduidelijk bij onduidelijkheid over inschrijving bestuurder in handelsregister

woensdag 5 september 2018 - Een bestuurder die niet weet dat hij of zij als bestuurder is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dat klinkt niet erg aannemelijk. Zeker niet als die melding wordt gedaan na faillissement van een onderneming. Toch komt het voor.
Aansprakelijkheid onduidelijk bij onduidelijkheid over inschrijving bestuurder in handelsregister Een bestuurder die niet weet dat hij of zij als bestuurder is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dat klinkt niet erg aannemelijk. Zeker niet als die melding wordt gedaan na faillissement van een onderneming. Toch komt het voor. Bij faillissement kijkt elke curator naar mogelijk onbehoorlijk bestuur als oorzaak van het faillissement. In dat geval wordt een bestuurder immers persoonlijk aansprakelijk en kan de curator de schuldeisers meer geld betalen. Onduidelijkheid over inschrijving van een bestuurder in het handelsregister van de Kamer van Koophandel maakt het er daarom voor de curator niet eenvoudiger op. Het gebeurde wel, in een zaak waarin de bestuurder vond dat hij slechts werknemer was, terwijl hij wel al jaren lang – vanaf het moment dat hij aandelen in het bedrijf verkreeg – als bestuurder stond ingeschreven en die inschrijving zelf, nota bene als directie, had ondertekend. Ook uit dagelijkse werkzaamheden bleek hij bestuurstaken uit te oefenen Hij voerde aan dat hij pas na het faillissement ontdekte dat hij als bestuurder was ingeschreven en er bij de aandelenoverdracht van uitgegaan was dat de formulieren die werden ondertekend puur over de aandelenoverdracht gingen. Bovendien blijkt er geen benoemingsbesluit van aandeelhouders te zijn waarin hij als bestuurder wordt benoemd. Het tweede element van het verweer is dat het faillissement is veroorzaakt door een hetze tegen het bedrijf op sociale media met een brede impact. Voor de rechter zijn de feiten en omstandigheden van de curator vooralsnog voldoende om er vanuit te gaan dat de man bestuurder was. Duidelijk is dat het bedrijf onbehoorlijk bestuur heeft gepleegd omdat het bestuur zowel de administratieplicht als de publicatieplicht heeft geschonden. De rechter vindt echter ook dat de man dat gemotiveerd heeft bestreden met de stelling dat er sprake is van een misverstand met de notaris bij de aandelenoverdracht. De rechter geeft de man ruimte om hiervoor en voor zijn bewering over de hetze als oorzaak van het faillissement meer onderbouwing aan te leveren en houdt daarom verdere beslissing aan. Hieruit blijkt dat aansprakelijkheid van bestuurders altijd afhankelijk is van de omstandigheden rond een faillissement. Wilt u meer weten over persoonlijke risico’s die u als bestuurder kunt lopen? Bel ons voor een afspraak.
Lees verder

Ontbreken onderhoudsplan VvE levert kopers appartement lagere hypotheeklening op

maandag 3 september 2018 - Wie een appartement gaat kopen, doet er goed aan om eerst te onderzoeken of de Vereniging van Eigenaars (VvE) van het complex een onderhoudsplan heeft of voldoende reserve heeft om onderhoud te kunnen betalen. Als dat ontbreekt, kan dat voor banken en andere geldverstrekkende instellingen reden zijn om de financiering lager vast te stellen dan u gewenst zou hebben.
Ontbreken onderhoudsplan VvE levert kopers appartement lagere hypotheeklening op Wie een appartement gaat kopen, doet er goed aan om eerst te onderzoeken of de Vereniging van Eigenaars (VvE) van het complex een onderhoudsplan heeft of voldoende reserve heeft om onderhoud te kunnen betalen. Als dat ontbreekt, kan dat voor banken en andere geldverstrekkende instellingen reden zijn om de financiering lager vast te stellen dan u gewenst zou hebben. Vanaf dit jaar is een VvE verplicht om een gedegen onderhoudsplan te hebben, dan wel jaarlijks een half procent van de herbouwwaarde in een reservefonds stort. In de praktijk blijkt dat nog veel VvE’s niet aan die verplichting voldoen. Taxatierapporten bevatten sinds enkele maanden gegevens over onderhoudsplan en reservefonds. Als daaruit blijkt dat die er niet zijn, dan wordt in het taxatierapport aangegeven wat dat betekent voor de waarde van het appartement. Banken kijken tegenwoordig kritisch naar de financiën van een VvE. Als die tegenvallen – blijkens ontbreken van een onderhoudsplan of reservefonds – dan verlenen steeds meer banken minder financiering dan waar de koper op gerekend heeft. De wet waarin de verplichting tot het hebben van een onderhoudsplan of reservefonds is geregeld kent een overgangstermijn van drie jaar. VvE’s hebben daarom tot en met 31 december 2020 om hun zaakjes op orde te brengen. Dit ondanks het feit dat een reservefonds al sinds 2005 verplicht is. Mede om die reden scherpen banken nu hun beleid aan. Wilt u meer weten over de rechten en plichten die voortvloeien uit een hypothecaire lening? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Lees verder

Clausules in samenlevingscontract moeten in redelijkheid worden nageleefd

dinsdag 21 augustus 2018 - Veel samenwoners die een huis kopen, laten bij die gelegenheid meestal ook een notarieel samenlevingscontract opmaken. Dat is vooral nuttig om duidelijke afspraken vast te leggen wat ieders verplichtingen en rechten zijn, met name voor het geval van onverhoopt uit elkaar gaan of – in combinatie met een testament – overlijden.
Clausules in samenlevingscontract moeten in redelijkheid worden nageleefd Veel samenwoners die een huis kopen, laten bij die gelegenheid meestal ook een notarieel samenlevingscontract opmaken. Dat is vooral nuttig om duidelijke afspraken vast te leggen wat ieders verplichtingen en rechten zijn, met name voor het geval van onverhoopt uit elkaar gaan of – in combinatie met een testament – overlijden. In alle gevallen is het belangrijk dat de redactie van de afspraken geen aanleiding tot onenigheid kan geven. In de praktijk blijkt toch altijd weer dat partijen daar hun eigen uitleg aan geven. Zo ook in een situatie waar beide partners na het beëindigen van hun relatie toch in het gezamenlijke huis blijven wonen. Desondanks komt het toch tot een geschil, namelijk over de verkoop van de woning en de daarbij horende prijs. In de samenlevingsovereenkomst staat dat de ex-samenwoners over de toedeling van het huis aan een van hen tot overeenstemming moeten komen binnen drie maanden nadat de ene partner aan de andere heeft laten weten dat hij of zij tot die toedeling wil overgaan. Als het hun binnen die termijn niet lukt, dan moeten beiden meewerken aan verkoop aan een derde. Tot zover geen probleem, dat ontstaat pas als partijen er binnen drie maanden niet uit komen tegen welke prijs het huis aan een van hen kan worden toegedeeld. De verkoopprijs is het twistpunt. Moet verkoop tegen een zo hoog mogelijke verkoopprijs, waarbij elke partner mag overbieden, of moet het huis – bij belangstelling – aan een van de ex-partners worden toegedeeld tegen een door een makelaar, in overleg met makelaars van beide partijen vast te stellen prijs? Het hof constateert dat het beding min of meer de strekking heeft dat een partner na drie maanden niet meer de mogelijkheid heeft het aandeel van de ander toegedeeld te krijgen. Toch kunnen drie maanden verstrijken zonder dat toedeling heeft plaatsgevonden, terwijl een van de partners wel tot toedeling wil overgaan. In dit geval was er reeds een bindende koopprijs vastgesteld door makelaars. Vanwege het niet-bereiken van overeenstemming over de koopprijs had toedeling echter nog niet plaatsgevonden binnen drie maanden. Het hof vindt het in strijd met de redelijkheid en billijkheid om in zo'n geval de drie maanden termijn strikt toe te passen. De onwillige partij moet goede trouw bewijzen. Omdat hij dat in dit geval niet kon, concludeert het hof dat, vanwege de reeds vastgestelde bindende koopprijs een beroep op een hogere waarde faalt. Wilt u meer weten over toedeling van onroerend goed na uiteengaan na samenwonen of huwelijk? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Lees verder

Eigenwoningforfait gaat stijgen door hogere WOZ-waarden

dinsdag 14 augustus 2018 - Het gaat weer goed met de economie. Dat heeft heel veel positieve gevolgen, maar zoals altijd, elk voordeel heeft zijn nadeel. In dit geval is dat de WOZ-waarde van uw woning. Die gaat volgend jaar weer omhoog, wat in veel gevallen kan leiden tot een hoger fiscaal eigenwoningforfait. De Waarderingskamer denkt aan een gemiddelde stijging van de WOZ volgend jaar met 7,5 tot 9,5%.
Eigenwoningforfait gaat stijgen door hogere WOZ-waarden Het gaat weer goed met de economie. Dat heeft heel veel positieve gevolgen, maar zoals altijd, elk voordeel heeft zijn nadeel. In dit geval is dat de WOZ-waarde van uw woning. Die gaat volgend jaar weer omhoog, wat in veel gevallen kan leiden tot een hoger fiscaal eigenwoningforfait. De Waarderingskamer denkt aan een gemiddelde stijging van de WOZ volgend jaar met 7,5 tot 9,5%. De Waarderingskamer komt tot deze inschatting na een rondje langs alle gemeenten in ons land. Op dit moment is er volgens de kamer sprake van een stabiele situatie. Het aantal bezwaren ligt al jaren op een laag niveau, stijging van waardering heeft geen hogere kosten tot gevolg en dat loopt zelfs achter op de inflatie. Er wordt door huiseigenaren ook in toenemende mate gebruik gemaakt van de mogelijkheid om WOZ-waarden van andere huizen te bekijken op www.woz-waardeloket.nl. Mogelijk worden in de toekomst meer mogelijkheden van openbaarheid gecreëerd. Als er al bezwaar wordt gemaakt, gebeurt dat in toenemende mate door externe bureaus op basis van no cure no pay. De huiseigenaar is geen geld kwijt aan deze bureaus, die worden bij een positief resultaat voor de bezwaarmaker als proceskostenvergoeding door gemeenten betaald. Daarmee blijft de toegang tot bezwaar laagdrempelig. Wel vindt de Waarderingskamer het nuttig om door de overheid een onderzoek te laten uitvoeren naar het functioneren van de dienstverlening op basis van no cure no pay. Wilt u meer weten over het kopen van een huis en de gevolgen voor allerlei belastingen? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Lees verder

Fiscale vrijstelling van verschuiving winstaandeel in maatschap nog eens bevestigd

maandag 6 augustus 2018 - Als u samen met een partner een maatschap heeft en de onderlinge winstverdeling gaat aanpassen, kijkt de fiscus over uw schouder mee. Telkens opnieuw zal de fiscus beoordelen of de belastingregels goed zijn toegepast. Een methode om de winstverdeling te verschuiven is het ontbinden van de bestaande maatschap en in dezelfde akte een nieuwe maatschap aan te gaan en u beider aandeel daarin in te brengen.
Fiscale vrijstelling van verschuiving winstaandeel in maatschap nog eens bevestigd Als u samen met een partner een maatschap heeft en de onderlinge winstverdeling gaat aanpassen, kijkt de fiscus over uw schouder mee. Telkens opnieuw zal de fiscus beoordelen of de belastingregels goed zijn toegepast. Een methode om de winstverdeling te verschuiven is het ontbinden van de bestaande maatschap en in dezelfde akte een nieuwe maatschap aan te gaan en u beider aandeel daarin in te brengen. In de wet is een inbrengvrijstelling opgenomen voor overdrachtsbelasting. Het belang van de fiscus is dan om te kijken of er al dan niet sprake is van inbreng in een onderneming, dan wel van een nieuwe fiscale situatie vanwege de gevolgen van de gekozen route, die voor de fiscus nadelig uitpakt. Onlangs was dat aan de orde en stelde de inspecteur dat het vrijgesteld schuiven met economische belangen binnen een bestaand samenwerkingsverband niet onder de inbrengvrijstelling zou vallen. De Rechtbank oordeelde dat in een dergelijk geval (ontbinding en oprichting in één akte) de onderneming gewoon blijft bestaan. Als het gemeenschappelijke vermogen van de maatschap niet verdeeld is, is sprake van voortzetting van de onderneming door de maten, inclusief het onroerend goed dat daarbij hoort. Bovendien vindt de rechter dat overdrachtsbelasting het oprichten van vennootschappen die geen in aandelen verdeeld kapitaal hebben, niet mag belemmeren. De door de maten in dit geval gekozen route valt dan ook binnen doel en strekking van de wet. Wilt u meer weten over aanpassing van winstverdeling in uw maatschap? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Lees verder

Schuld BV voor dga in privé onzakelijk zonder deugdelijke afdekking

maandag 30 juli 2018 - Het is niet ongewoon dat een BV een lening aangaat om een schuld van de directeur-grootaandeelhouder (dga) in privé te financieren. Het is wel zaak dat de BV dan contractueel regelt dat alle negatieve effecten daarvan worden doorberekend aan de dga. Gebeurt dat niet, dan is sprake van een onzakelijke handeling.
Schuld BV voor dga in privé onzakelijk zonder deugdelijke afdekking Het is niet ongewoon dat een BV een lening aangaat om een schuld van de directeur-grootaandeelhouder (dga) in privé te financieren. Het is wel zaak dat de BV dan contractueel regelt dat alle negatieve effecten daarvan worden doorberekend aan de dga. Gebeurt dat niet, dan is sprake van een onzakelijke handeling. Zonder deugdelijke afdekking van de risico’s wordt een dergelijke lening door de fiscus beschouwd als een verkapte winstuitdeling aan de dga. Een dergelijk risico wordt gelopen als de rente gaat dalen en dergelijke gevolgen niet zijn afgedekt in een overeenkomst met de dga. De fiscus ziet in een dergelijke handeling een bewuste bevoordeling van de dga, waarmee de dga winst behaalt. Wilt u meer weten over de juridische verhouding tussen dga in privé en uw BV? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Lees verder

Vraag nu uw eigen kluis aan!

Heeft u nog geen account? Meld u hiernaast aan en ontvang uw kluisgegevens!

 

WILT U MEER INFORMATIE?

 

Bel ons: 06-53378593