Veilig ouder worden heeft alles te maken met geld en zeggenschap

maandag 23 april 2018 - De afgelopen jaren is het financieel misbruiken van ouderen regelmatig in het nieuws geweest. Aan wie wilt u als oudere het vertrouwen geven?. Dat gaat o.a. over het uitvoeren van uw wil en het behartigen van uw belangen als u dat zelf niet meer kunt.
Veilig ouder worden heeft alles te maken met geld en zeggenschap De afgelopen jaren is het financieel misbruiken van ouderen regelmatig in het nieuws geweest. Reden voor het notariaat om campagne te voeren om ouderen te beschermen tegen dergelijk misbruik. In die campagne staat de vraag centraal aan wie u als oudere het vertrouwen wilt geven. Dat gaat onder meer over het uitvoeren van uw wil en het behartigen van uw belangen als u dat zelf niet meer kunt, om welke reden dan ook. Wat er moet gebeuren na overlijden, is meestal wel geregeld in een testament. De wensen die u daarin vastlegt, moeten door de nabestaanden worden gerespecteerd en uitgevoerd. Als u echter bij leven onverhoopt niet meer in staat bent om zelfstandig uw wil te bepalen of te uiten, dan heeft u de mogelijkheid om iemand anders dat voor u te laten verzorgen. Iemand die uw volledige vertrouwen heeft. Zowel in het eerste geval als in het tweede geval is het raadzaam iemand een volmacht te geven om uw nalatenschap af te wikkelen dan wel uw zaken en belangen te behartigen. Voor de nalatenschap regelt u een dergelijke volmacht in uw testament, bijvoorbeeld met de benoeming van een executeur. Voor het geval u bij leven wilsonbekwaam wordt, kunt u dat geregeld hebben in een algehele volmacht. Dat geeft echter minder mogelijkheden dan een levenstestament. Met een levenstestament kunt u de regie houden over wat er met u en uw bezit gebeurt. U kunt er concreet en specifieker dan in een algehele volmacht in vastleggen wat in welke situaties moet gebeuren. U kunt er ook iemand in benoemen die daarop moet gaan toezien of dat moet gaan regelen. In een levenstestament kunt u praktische zaken regelen, van verzorging van een huisdier tot beheren van social media accounts. U kunt er ook belangrijke zaken in regelen over doorbehandelen ingeval van ernstige ziekte, of andere zware beslissingen. Kortom, met een levenstestament en met een testament houdt u zelf de regie in handen. In het levenstestament over uw bezit en uw wil, in een testament over uw nalatenschap. Wilt u meer weten over het vastleggen van uw wensen in een levenstestament of testament? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Lees verder

Uitkering legaat is verantwoordelijkheid erfgenamen

woensdag 11 april 2018 - Testamenten met daarin legaten aan derden die vrij van rechten zijn, moeten voor erfgenamen een signaal zijn om de erfenis mogelijk niet zuiver te aanvaarden. U loopt anders mogelijk het risico op te draaien voor de erfbelasting.
Uitkering legaat is verantwoordelijkheid erfgenamen Testamenten bevatten nogal eens legaten aan derden die ook nog eens vrij van rechten moeten worden gedaan. Dat betekent dat de erfbelasting over het bedrag of de waarde van het legaat door de erfgenamen moet worden betaald. Erfgenamen die de nalatenschap zuiver hebben aanvaard, kunnen daarmee voor onaangename verrassingen komen te staan. Volgens de wet zijn erfgenamen met hun gehele vermogen aansprakelijk zijn om de schulden te voldoen. Zelfs de legitieme portie – het wettelijk erfdeel – is daarvoor niet veilig. Wilt u dat risico niet lopen, dan moet u de nalatenschap verwerpen en daarbij verklaren dat u uw legitieme portie wel wilt ontvangen. Een andere mogelijkheid is het beneficiair – onder de voorwaarde dat er positief saldo overblijft na verrekening met schulden – aanvaarden van de nalatenschap. Wilt u meer weten over de risico’s van een nalatenschap met een legaat? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Lees verder

Gemakkelijke weg naar gemeenschap van goederen is risico voor wie trouwen

maandag 9 april 2018 - Nog maar net is afgestapt van de algehele gemeenschap van goederen bij huwelijk of de overheid wil het u gemakkelijk gaan maken om met een simpele verklaring zonder voorlichting over gevolgen daarvan toch voor algehele gemeenschap van goederen te kiezen.
Gemakkelijke weg naar gemeenschap van goederen is risico voor wie trouwen Nog maar net is bij wet afgestapt van de algehele gemeenschap van goederen als u gaat trouwen. Als u niets regelt bent u tegenwoordig in beperkte gemeenschap van goederen getrouwd. Dat betekent dat alles wat u voor het huwelijk aan bezittingen en schulden had, van uzelf blijft. En nu al wil de overheid – als u toch voor volledige gemeenschap van goederen wilt kiezen – het u gemakkelijk maken met een simpele verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Of u daarmee ook risico’s loopt die u niet kent of niet kunt overzien zijn vragen die de ambtenaar van de burgerlijke stand niet kan beantwoorden. Het parlement gaat zich over dit nieuwe voorstel buigen. Het kabinet wil de keuze voor de algehele gemeenschap zo eenvoudig mogelijk te maken, maar ook het beslag op de ambtenaar van de burgerlijke stand beperkt te houden. Dat zou betekenen dat u – als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat – tot één werkdag daarvoor een door u beiden ondertekende modelverklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand moet indienen. Uit die verklaring moet dan blijken blijkt dat u kiest voor de algehele gemeenschap. Dan gelden voor u de regels zoals ze vóór de wetswijziging per 2018 golden. Nadeel van deze benadering is dat de ambtenaar van de burgerlijke stand geen informatieplicht over de algehele gemeenschap van goederen tegenover u heeft, en de expertise over de gevolgen van uw keuze bij de notaris ligt. Die heeft ook een bijzondere zorgplicht en is onderworpen aan tuchtrecht. Daar profiteert u alleen van als u de notaris ook daadwerkelijk inschakelt. Het is dan ook uw eigen verantwoordelijkheid en vrijheid om u te laten informeren over de gevolgen van uw keuze. Wilt u het risico van een verkeerde keuze niet lopen of meer weten over deze regeling? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Lees verder

Verplichting in samenlevingscontract geldt ook na overlijden

donderdag 5 april 2018 - Als een van de partners voor het samenwonen een wettelijke nabestaandenuitkering genoot, wordt soms afgesproken dat de andere partner na beëindiging van de samenleving die partner maandelijks een bedrag betaalt tot aan de pensioenleeftijd.
Verplichting in samenlevingscontract geldt ook na overlijden Als een van de partners – voordat hij of zij ging samenwonen – een wettelijke nabestaandenuitkering genoot, komt het voor dat in het notariële samenlevingscontract een bepaling wordt opgenomen, dat de andere partner na beëindiging van de samenleving, anders dan door overlijden van een van beiden, zich verplicht om die partner dan tot het bereiken van de pensioenleeftijd een maandelijks bedrag uit te keren. Meestal zijn daar wel voorwaarden aan verbonden. In een recente zaak voor het Hof Den Bosch betroffen die voorwaarden dat de uitkering zou vervallen als de begunstigde partner trouwt of (opnieuw) gaat samenwonen, en dat eventuele eigen inkomsten uit sociale voorzieningen van de uitkering zouden worden afgetrokken. Na beëindiging van de samenleving was netjes uitvoering gegeven aan de afspraak. Na het overlijden van de betalende partner ontstond verschil van mening tussen diens erfgenamen en de ontvangende partner over de vraag of de uitkeringsverplichting daarmee ook was beëindigd. De Rechtbank vond van wel, het Hof denkt er anders over. Er moet gekeken worden naar de bedoeling van beide partners bij het sluiten van de samenlevingsovereenkomst. Het Hof leidt uit de eerste afspraak dat zij een aan alimentatie-gelijke verplichting wilden creëren. Echter, het Hof leidt uit de omschrijving van de betalingen af dat er sprake is van een lijfrente. Bovendien heeft de notaris die de akte heeft getekend in een brief vastgelegd dat partijen bedoelden dat de uitkering niet zou stoppen bij overlijden van de betalende partner. Voor het Hof is dat voldoende om vast te stellen dat de verplichting ook na het overlijden van de betalende partner blijft doorlopen. Wilt u meer weten over vergelijkbare afspraken in een samenlevingscontract? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Lees verder

Stichting oprichten bij testament eenvoudiger dan menigeen denkt

dinsdag 3 april 2018 - Iedereen die een testament mag maken, mag daarin ook een stichting oprichten die na overlijden actief wordt. Soms vinden mensen het lastig om dat te doen vanwege de wettelijke voorschriften voor oprichting. In de praktijk blijkt dat reuze mee te vallen.
Stichting oprichten bij testament eenvoudiger dan menigeen denkt Iedereen die een testament mag maken, mag daarin ook een stichting oprichten die na overlijden actief wordt. Soms vinden mensen het lastig om dat te doen vanwege de wettelijke voorschriften voor oprichting. In de praktijk blijkt dat reuze mee te vallen. Een dergelijk testament moet de oprichtingsakte van de betreffende stichting bevatten. Daarin moeten dan de naam en het doel van de stichting worden opgenomen, en de manier waarop bestuurders kunnen worden benoemd en ontslagen. Ook moet er in staan in welke plaats de stichting zetelt, en de bestemming van het overschot na vereffening van de stichting in geval van ontbinding. In plaats van dat laatste kan ook worden vermeld op welke manier de bestemming van het overschot na ontbinding zal worden vastgesteld. Een stichting die bij testament wordt opgericht kan bijvoorbeeld tot doel hebben om het vermogen dat u nalaat op een bepaalde manier te besteden, bijvoorbeeld aan een door u vastgesteld doel. De mogelijkheid wordt echter ook gebruikt voor het benoemen van een stichting als executeur, als bewindvoerder, of als beheerder van het aandelenkapitaal in de hoedanigheid van een Stichting Administratiekantoor. Soms wordt op deze manier ook een afwikkelingsstichting opgericht, bijvoorbeeld als u voorziet dat de afwikkeling van uw nalatenschap problemen zal opleveren. Dan wordt de stichting tot enig erfgenaam benoemd. Degene die u dan wilt laten delen in uw erfenis, benoemt u dan tot legataris of lastbevoordeelde. De afwikkelingsstichting is als erfgenaam aansprakelijk voor de betaling van de schulden van de nalatenschap. Wilt u meer weten over het oprichten van een stichting in uw testament? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Lees verder

Vereniging kan niet over één nacht ijs bij ontzetting of opzegging lidmaatschap

woensdag 28 maart 2018 - Soms is een verenigingsbestuur helemaal klaar met een of meer leden vanwege hun gedrag. Maar het is niet eenvoudig om die leden te ontzetten uit hun lidmaatschap of hun het lidmaatschap te ontzeggen. Er is onderscheid tussen die laatste twee.
Vereniging kan niet over één nacht ijs bij ontzetting of opzegging lidmaatschap Soms is een bestuur helemaal klaar met een of meer leden vanwege hun gedrag. Misschien herkent u het vanuit uw eigen omgeving. Maar het is niet zo eenvoudig om die leden te ontzetten uit hun lidmaatschap of hun het lidmaatschap te ontzeggen. Er is onderscheid tussen die laatste twee. En dan nog spelen meer criteria een rol. Statuten, redelijkheid en billijkheid spelen een belangrijke rol bij de beoordeling van een voorgenomen ontzetting of opheffing van lidmaatschap. Rechten en verplichtingen van de leden blijken uit de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging. In de wet staat dat de vereniging en haar leden zich tegenover elkaar en onderling behoorlijk behoren te gedragen; dat wordt in de wet aangevuld met de voorwaarde “wat in redelijkheid en billijkheid” van elkaar mag worden verwacht. Ontzetting is doorgaans – blijkend uit statuten of regelementen van verenigingen – alleen mogelijk als een lid handelt in strijd met de statuten of reglementen, of zich ontoelaatbaar gedraagt ten opzichte van het bestuur of andere leden. Het is een tuchtrechtelijke maatregel, die alleen als uiterste middel kan worden toegepast. Hetzelfde kan worden bedoeld als in de statuten of reglementen de mogelijkheid van royement is opgenomen. Royement wordt in de jurisprudentie en in het hedendaagse spraakgebruik gelijkgesteld aan ontzetting uit het lidmaatschap. Opzegging is iets anders. Het is een minder vergaande maatregel dan ontzetting. Opzegging door de vereniging is mogelijk als van een vereniging niet langer kan worden gevraagd het lidmaatschap te laten voortduren. De wet biedt deze mogelijkheid uitdrukkelijk. Of opzegging redelijk is hangt af van de vraag of een vereniging in de gegeven omstandigheden in alle redelijkheid al dan niet tot opzegging zou mogen overgaan. De wet geeft het bestuur de vrijheid om – weliswaar – in alle redelijkheid – tot een dergelijk besluit te komen. Een verenigingslid heeft het recht heeft om zijn mening te uiten, maar dat moet dan wel gebeuren binnen de kaders van de wet, te weten dat de leden zich tegenover het bestuur en onderling behoorlijk behoren te gedragen. Als het gedrag meerdere keren negatieve effecten heeft gehad op de bestuursleden en leden en bijvoorbeeld bijdragen aan het creëren van tegenstellingen, dan wordt de grens overschreden. Het functioneren van een vereniging kaan daardoor nogal moeizaam worden. Ook onverenigbaarheid van karakters kan daaraan bijdragen. Dat zijn allemaal aspecten op grond waarvan een bestuur in redelijkheid tot een opzeggingsbesluit kan komen. Wilt u meer weten over opzegging en ontzetting uit het lidmaatschap van een vereniging of het opstellen van waterdichte statuten? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Lees verder

Herroeping van schenking doet beroep op eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling herleven

maandag 26 maart 2018 - Veel schenkingen bevatten de clausule dat deze kan worden herroepen. Als een met herroepingsclausule gedane eenmalig verhoogde schenking van € 100.000 voor de woning van een kind wordt herroepen, herleeft het beroep op die schenkingsvrijstelling.
Herroeping van schenking doet beroep op eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling herleven Schenkingen worden wel eens herroepen. Veel schenkingen bevatten de clausule dat deze kan worden herroepen. Onlangs speelde de vraag wat er gebeurt als een met herroepingsclausule gedane eenmalig verhoogde schenking van honderdduizend euro ten behoeve van de woning van een kind wordt herroepen. Herleeft dan het beroep op de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning? De vraag is vooral van fiscale aard. Het specialistenteam schenk- en erfbelasting van de Belastingdienst Eindhoven heeft zich hierover gebogen. De fiscus vergelijkt het belastingbedrag van de schenking – er is immers de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling genoten – met de te betalen belasting als dat was berekend over het voordeel dat tijdens de bezitsperiode is genoten. Een herroepen schenking betekent juridisch dat er geen schenking is geweest en ook geen vrijstelling is genoten. Dat betekent dat na herroeping de eenmalig verhoogde vrijstelling nog steeds kan worden gebruikt. De Belastingdienst eist wel een echte herroeping om constructies te voorkomen met als doel heffing van schenkbelasting te ontlopen of zo toch te profiteren van een (verhoogde) vrijstelling. Als sprake is van dat laatste, is dat een schijnhandeling. Wilt u meer weten over herroeping van schenkingen in relatie tot de genoten vrijstelling? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Lees verder

Vereniging kan niet over één nacht ijs bij ontzetting of opzegging lidmaatschap

woensdag 21 maart 2018 - Soms is een bestuur helemaal klaar met een of meer leden vanwege hun gedrag. Misschien herkent u het vanuit uw eigen omgeving. Maar het is niet zo eenvoudig om die leden te ontzetten uit hun lidmaatschap of hun het lidmaatschap te ontzeggen.
Vereniging kan niet over één nacht ijs bij ontzetting of opzegging lidmaatschap Soms is een bestuur helemaal klaar met een of meer leden vanwege hun gedrag. Misschien herkent u het vanuit uw eigen omgeving. Maar het is niet zo eenvoudig om die leden te ontzetten uit hun lidmaatschap of hun het lidmaatschap te ontzeggen. Er is onderscheid tussen die laatste twee. En dan nog spelen meer criteria een rol. Statuten, redelijkheid en billijkheid spelen een belangrijke rol bij de beoordeling van een voorgenomen ontzetting of opheffing van lidmaatschap. Rechten en verplichtingen van de leden blijken uit de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging. In de wet staat dat de vereniging en haar leden zich tegenover elkaar en onderling behoorlijk behoren te gedragen; dat wordt in de wet aangevuld met de voorwaarde “wat in redelijkheid en billijkheid” van elkaar mag worden verwacht. Ontzetting is doorgaans – blijkend uit statuten of regelementen van verenigingen – alleen mogelijk als een lid handelt in strijd met de statuten of reglementen, of zich ontoelaatbaar gedraagt ten opzichte van het bestuur of andere leden. Het is een tuchtrechtelijke maatregel, die alleen als uiterste middel kan worden toegepast. Hetzelfde kan worden bedoeld als in de statuten of reglementen de mogelijkheid van royement is opgenomen. Royement wordt in de jurisprudentie en in het hedendaagse spraakgebruik gelijkgesteld aan ontzetting uit het lidmaatschap. Opzegging is iets anders. Het is een minder vergaande maatregel dan ontzetting. Opzegging door de vereniging is mogelijk als van een vereniging niet langer kan worden gevraagd het lidmaatschap te laten voortduren. De wet biedt deze mogelijkheid uitdrukkelijk. Of opzegging redelijk is hangt af van de vraag of een vereniging in de gegeven omstandigheden in alle redelijkheid al dan niet tot opzegging zou mogen overgaan. De wet geeft het bestuur de vrijheid om – weliswaar – in alle redelijkheid – tot een dergelijk besluit te komen. Een verenigingslid heeft het recht heeft om zijn mening te uiten, maar dat moet dan wel gebeuren binnen de kaders van de wet, te weten dat de leden zich tegenover het bestuur en onderling behoorlijk behoren te gedragen. Als het gedrag meerdere keren negatieve effecten heeft gehad op de bestuursleden en leden en bijvoorbeeld bijdragen aan het creëren van tegenstellingen, dan wordt de grens overschreden. Het functioneren van een vereniging kaan daardoor nogal moeizaam worden. Ook onverenigbaarheid van karakters kan daaraan bijdragen. Dat zijn allemaal aspecten op grond waarvan een bestuur in redelijkheid tot een opzeggingsbesluit kan komen. Wilt u meer weten over opzegging en ontzetting uit het lidmaatschap van een vereniging of het opstellen van waterdichte statuten? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Lees verder

Afstand doen van een erfenis ten gunste van een ander

maandag 19 maart 2018 - In de regel wordt een nalatenschap aanvaard. Maar soms bestaat de wens om, ondanks dat de nalatenschap een positief saldo heeft, toch afstand daarvan te doen (te verwerpen). Bijvoorbeeld om iemand anders (meer) te laten erven.
Afstand doen van een erfenis ten gunste van een ander In de regel wordt een nalatenschap aanvaard. Maar soms bestaat de wens om, ondanks dat de nalatenschap een positief saldo heeft, toch afstand daarvan te doen (te verwerpen). De reden daarvan kan zijn dat men een ander familielid (meer) wil laten erven. Bijvoorbeeld een ouder die erfgenaam is van zijn ouder, maar die het geld niet nodig heeft en dit wil laten toekomen aan zijn kind(eren). Het is mogelijk voor de erfgenaam/ouder om het erfdeel na ontvangst te schenken aan zijn of haar kinderen. Echter, dan moet die ouder erfbelasting betalen en de kinderen schenkbelasting. De omgang van de schenkbelasting hangt af van de vraag of een groot bedrag ineens wordt geschonken of in jaarlijkse termijnen). Het kan dan voordeliger zijn dat de ouder de nalatenschap verwerpt. Hij wordt dan geacht nooit erfgenaam te zijn geweest en zijn kinderen komen in zijn plaats als erfgenamen van hun grootouder (dit heet plaatsvervulling). Dit heeft wel consequenties voor de heffing van de erfbelasting. In de Successiewet staat wat de gevolgen zijn van verwerping door een erfgenaam. Een erfgenaam kan verwerpen ten gunste van iemand anders, maar verwerping zal nooit tot gevolg kunnen hebben dat daardoor minder erfbelasting wordt geheven. Als iemand dus verwerpt en iemand anders daardoor erft en een hogere vrijstelling heeft of in een gunstigere tariefgroep valt, wordt geen erfbelasting bespaard, want de verschuldigde erfbelasting wordt dan berekend alsof er geen verwerping heeft plaatsgevonden. Het omgekeerde is wel mogelijk! Als door verwerping meer erfbelasting geheven kan worden, dan is het hogere bedrag verschuldigd. Kinderen en kleinkinderen hebben dezelfde vrijstelling, € 20.371 (2018), maar het tarief dat berekend wordt over hetgeen meer wordt geërfd dan de vrijstelling verschilt wel: over de eerste schijf (tot € 123.248) is een kind 10% erfbelasting verschuldigd en een kleinkind 18%. Het is in het algemeen niet te zeggen wat de voordeligste oplossing is in dit soort situaties. Mocht u overwegen om ten gunste van uw kinderen een nalatenschap te verwerpen, laat u dan goed informeren over de fiscale gevolgen daarvan. En doe dat ook vroegtijdig, want als u de nalatenschap eenmaal aanvaard hebt, kunt u niet meer verwerpen. Wilt u meer weten over de voor- en nadelen van verwerping van en erfenis in uw situatie? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Lees verder

Nieuw huwelijksvermogensrecht heeft gevolgen voor ondernemers

woensdag 14 maart 2018 - Als u binnen een huwelijk zonder huwelijkse voorwaarden een onderneming drijft die uw eigendom is, dan moet u een redelijke vergoeding voor kennis vaardigheden en arbeid in de gemeenschap laten vloeien.
Nieuw huwelijksvermogensrecht heeft gevolgen voor ondernemers Met ingang van 2018 trouwen, zonder huwelijkse voorwaarden, betekent dat je gaat trouwen in een beperkte gemeenschap van goederen. Dat is een gemeenschap van goederen die van toepassing is op wat gedurende het huwelijk wordt opgebouwd en privévermogen van daarvóór of ontstaan gedurende het huwelijk door het ontvangen van een erfenis. Ook voor bestaande situaties gaat er nogal wat veranderen. Als u binnen een huwelijk zonder huwelijkse voorwaarden een onderneming drijft die uw eigendom is, dan moet u een redelijke vergoeding voor kennis vaardigheden en arbeid in de gemeenschap laten vloeien. De gedachte daarachter is dat wat tijdens het huwelijk wordt verdiend, in de gemeenschap dient te vallen. Achteraf in een echtscheidingsprocedure uitleggen dat de gehanteerde vergoeding een redelijke is zal niet meevallen. Door vooraf huwelijkse voorwaarden te maken kunt u deze discussie voorkomen. Verder ontstaat – als u goederen gemeenschappelijk heeft, maar niet op fifty-fifty basis – het risico dat de beperkte gemeenschap de onderlinge verhouding opzij zet naar wel een fiftu-fifty verhouding. De bewust gekozen afwijkende aankoopverhouding kan teniet worden gedaan. Ook ontstaat nog de mogelijkheid dat vergoedingsrechten in de gemeenschap van goederen worden getrokken. Daarmee verliest uw partner – de vergoedingsgerechtigde – de helft van zijn of haar vordering. Om te voorkomen dat privé vermogen zich mengt met gemeenschappelijk vermogen zal er een goede administratie moeten worden bijgehouden om te voorkomen dat er bij echtscheiding als nog moet worden gedeeld. Eenvoudiger wordt het allemaal niet, laat u tijdig en goed voorlichten! Wilt u meer weten over het verdelen van ondernemingsvermogen bij echtscheiding? Bel ons voor het maken van een afspraak
Lees verder

Vraag nu uw eigen kluis aan!

Heeft u nog geen account? Meld u hiernaast aan en ontvang uw kluisgegevens!

 

WILT U MEER INFORMATIE?

 

Bel ons: 06-53378593