Clausules in samenlevingscontract moeten in redelijkheid worden nageleefd

dinsdag 21 augustus 2018 - Veel samenwoners die een huis kopen, laten bij die gelegenheid meestal ook een notarieel samenlevingscontract opmaken. Dat is vooral nuttig om duidelijke afspraken vast te leggen wat ieders verplichtingen en rechten zijn, met name voor het geval van onverhoopt uit elkaar gaan of – in combinatie met een testament – overlijden.
Clausules in samenlevingscontract moeten in redelijkheid worden nageleefd Veel samenwoners die een huis kopen, laten bij die gelegenheid meestal ook een notarieel samenlevingscontract opmaken. Dat is vooral nuttig om duidelijke afspraken vast te leggen wat ieders verplichtingen en rechten zijn, met name voor het geval van onverhoopt uit elkaar gaan of – in combinatie met een testament – overlijden. In alle gevallen is het belangrijk dat de redactie van de afspraken geen aanleiding tot onenigheid kan geven. In de praktijk blijkt toch altijd weer dat partijen daar hun eigen uitleg aan geven. Zo ook in een situatie waar beide partners na het beëindigen van hun relatie toch in het gezamenlijke huis blijven wonen. Desondanks komt het toch tot een geschil, namelijk over de verkoop van de woning en de daarbij horende prijs. In de samenlevingsovereenkomst staat dat de ex-samenwoners over de toedeling van het huis aan een van hen tot overeenstemming moeten komen binnen drie maanden nadat de ene partner aan de andere heeft laten weten dat hij of zij tot die toedeling wil overgaan. Als het hun binnen die termijn niet lukt, dan moeten beiden meewerken aan verkoop aan een derde. Tot zover geen probleem, dat ontstaat pas als partijen er binnen drie maanden niet uit komen tegen welke prijs het huis aan een van hen kan worden toegedeeld. De verkoopprijs is het twistpunt. Moet verkoop tegen een zo hoog mogelijke verkoopprijs, waarbij elke partner mag overbieden, of moet het huis – bij belangstelling – aan een van de ex-partners worden toegedeeld tegen een door een makelaar, in overleg met makelaars van beide partijen vast te stellen prijs? Het hof constateert dat het beding min of meer de strekking heeft dat een partner na drie maanden niet meer de mogelijkheid heeft het aandeel van de ander toegedeeld te krijgen. Toch kunnen drie maanden verstrijken zonder dat toedeling heeft plaatsgevonden, terwijl een van de partners wel tot toedeling wil overgaan. In dit geval was er reeds een bindende koopprijs vastgesteld door makelaars. Vanwege het niet-bereiken van overeenstemming over de koopprijs had toedeling echter nog niet plaatsgevonden binnen drie maanden. Het hof vindt het in strijd met de redelijkheid en billijkheid om in zo'n geval de drie maanden termijn strikt toe te passen. De onwillige partij moet goede trouw bewijzen. Omdat hij dat in dit geval niet kon, concludeert het hof dat, vanwege de reeds vastgestelde bindende koopprijs een beroep op een hogere waarde faalt. Wilt u meer weten over toedeling van onroerend goed na uiteengaan na samenwonen of huwelijk? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Lees verder

Eigenwoningforfait gaat stijgen door hogere WOZ-waarden

dinsdag 14 augustus 2018 - Het gaat weer goed met de economie. Dat heeft heel veel positieve gevolgen, maar zoals altijd, elk voordeel heeft zijn nadeel. In dit geval is dat de WOZ-waarde van uw woning. Die gaat volgend jaar weer omhoog, wat in veel gevallen kan leiden tot een hoger fiscaal eigenwoningforfait. De Waarderingskamer denkt aan een gemiddelde stijging van de WOZ volgend jaar met 7,5 tot 9,5%.
Eigenwoningforfait gaat stijgen door hogere WOZ-waarden Het gaat weer goed met de economie. Dat heeft heel veel positieve gevolgen, maar zoals altijd, elk voordeel heeft zijn nadeel. In dit geval is dat de WOZ-waarde van uw woning. Die gaat volgend jaar weer omhoog, wat in veel gevallen kan leiden tot een hoger fiscaal eigenwoningforfait. De Waarderingskamer denkt aan een gemiddelde stijging van de WOZ volgend jaar met 7,5 tot 9,5%. De Waarderingskamer komt tot deze inschatting na een rondje langs alle gemeenten in ons land. Op dit moment is er volgens de kamer sprake van een stabiele situatie. Het aantal bezwaren ligt al jaren op een laag niveau, stijging van waardering heeft geen hogere kosten tot gevolg en dat loopt zelfs achter op de inflatie. Er wordt door huiseigenaren ook in toenemende mate gebruik gemaakt van de mogelijkheid om WOZ-waarden van andere huizen te bekijken op www.woz-waardeloket.nl. Mogelijk worden in de toekomst meer mogelijkheden van openbaarheid gecreëerd. Als er al bezwaar wordt gemaakt, gebeurt dat in toenemende mate door externe bureaus op basis van no cure no pay. De huiseigenaar is geen geld kwijt aan deze bureaus, die worden bij een positief resultaat voor de bezwaarmaker als proceskostenvergoeding door gemeenten betaald. Daarmee blijft de toegang tot bezwaar laagdrempelig. Wel vindt de Waarderingskamer het nuttig om door de overheid een onderzoek te laten uitvoeren naar het functioneren van de dienstverlening op basis van no cure no pay. Wilt u meer weten over het kopen van een huis en de gevolgen voor allerlei belastingen? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Lees verder

Fiscale vrijstelling van verschuiving winstaandeel in maatschap nog eens bevestigd

maandag 6 augustus 2018 - Als u samen met een partner een maatschap heeft en de onderlinge winstverdeling gaat aanpassen, kijkt de fiscus over uw schouder mee. Telkens opnieuw zal de fiscus beoordelen of de belastingregels goed zijn toegepast. Een methode om de winstverdeling te verschuiven is het ontbinden van de bestaande maatschap en in dezelfde akte een nieuwe maatschap aan te gaan en u beider aandeel daarin in te brengen.
Fiscale vrijstelling van verschuiving winstaandeel in maatschap nog eens bevestigd Als u samen met een partner een maatschap heeft en de onderlinge winstverdeling gaat aanpassen, kijkt de fiscus over uw schouder mee. Telkens opnieuw zal de fiscus beoordelen of de belastingregels goed zijn toegepast. Een methode om de winstverdeling te verschuiven is het ontbinden van de bestaande maatschap en in dezelfde akte een nieuwe maatschap aan te gaan en u beider aandeel daarin in te brengen. In de wet is een inbrengvrijstelling opgenomen voor overdrachtsbelasting. Het belang van de fiscus is dan om te kijken of er al dan niet sprake is van inbreng in een onderneming, dan wel van een nieuwe fiscale situatie vanwege de gevolgen van de gekozen route, die voor de fiscus nadelig uitpakt. Onlangs was dat aan de orde en stelde de inspecteur dat het vrijgesteld schuiven met economische belangen binnen een bestaand samenwerkingsverband niet onder de inbrengvrijstelling zou vallen. De Rechtbank oordeelde dat in een dergelijk geval (ontbinding en oprichting in één akte) de onderneming gewoon blijft bestaan. Als het gemeenschappelijke vermogen van de maatschap niet verdeeld is, is sprake van voortzetting van de onderneming door de maten, inclusief het onroerend goed dat daarbij hoort. Bovendien vindt de rechter dat overdrachtsbelasting het oprichten van vennootschappen die geen in aandelen verdeeld kapitaal hebben, niet mag belemmeren. De door de maten in dit geval gekozen route valt dan ook binnen doel en strekking van de wet. Wilt u meer weten over aanpassing van winstverdeling in uw maatschap? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Lees verder

Schuld BV voor dga in privé onzakelijk zonder deugdelijke afdekking

maandag 30 juli 2018 - Het is niet ongewoon dat een BV een lening aangaat om een schuld van de directeur-grootaandeelhouder (dga) in privé te financieren. Het is wel zaak dat de BV dan contractueel regelt dat alle negatieve effecten daarvan worden doorberekend aan de dga. Gebeurt dat niet, dan is sprake van een onzakelijke handeling.
Schuld BV voor dga in privé onzakelijk zonder deugdelijke afdekking Het is niet ongewoon dat een BV een lening aangaat om een schuld van de directeur-grootaandeelhouder (dga) in privé te financieren. Het is wel zaak dat de BV dan contractueel regelt dat alle negatieve effecten daarvan worden doorberekend aan de dga. Gebeurt dat niet, dan is sprake van een onzakelijke handeling. Zonder deugdelijke afdekking van de risico’s wordt een dergelijke lening door de fiscus beschouwd als een verkapte winstuitdeling aan de dga. Een dergelijk risico wordt gelopen als de rente gaat dalen en dergelijke gevolgen niet zijn afgedekt in een overeenkomst met de dga. De fiscus ziet in een dergelijke handeling een bewuste bevoordeling van de dga, waarmee de dga winst behaalt. Wilt u meer weten over de juridische verhouding tussen dga in privé en uw BV? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Lees verder

Zonder bedongen tegenprestatie uit vennootschap stappen heeft vervelende gevolgen

maandag 9 juli 2018 - Ondernemerschap brengt ook juridische rechten en plichten met zich mee. Soms wordt daar onwetendheid, soms bewust niet zo nauwkeurig mee omgesprongen. Dat bleek onlangs maar weer in een zaak waarbij een vennoot zonder tegenprestatie te hebben bedongen uit de vennootschap met zijn broer stapte.
Zonder bedongen tegenprestatie uit vennootschap stappen heeft vervelende gevolgen Ondernemerschap brengt ook juridische rechten en plichten met zich mee. Soms wordt daar onwetendheid, soms bewust niet zo nauwkeurig mee omgesprongen. Dat bleek onlangs maar weer in een zaak waarbij een vennoot zonder tegenprestatie te hebben bedongen uit de vennootschap met zijn broer stapte. De broers hadden samen een garagebedrijf, in de vorm van een vennootschap onder firma. Op en bepaald moment gingen de broers uit elkaar, kort daarna gevolgd door het uittreden van een van de broers uit de vennootschap onder firma. Hij had daarbij geen enkele vergoeding voor zijn aandeel bedongen. Enkele maanden later werd het huwelijk van de uitgetreden broer door scheiding ontbonden. Dienstechtgenote verzocht de vervolgens de rechtbank te bepalen dat de vennoot door uit te treden zonder een tegenprestatie te bedingen wegens verspilling de huwelijksgemeenschap had benadeeld. De rechtbank wees dat verzoek af. In hoger beroep stelde de echtgenote dat de waarde van het aandeel van de vennoot enkelen tonnen bedroeg en dat de onderneming over een vaste klantenportefeuille en goodwill beschikte. Zij meende dat haar ex-echtgenoot uitsluitend uit de vennootschap is getreden om zo zijn aandeel in de vennootschap onder firma buiten de verdeling van de huwelijksgemeenschap te houden. Haar ex-partner stelde dat hij vanwege zijn psychische gesteldheid niet kon functioneren en dat hij zich ook nooit had ingekocht. Daarom kon hij naar eigen zeggen ook geen aanspraak op een vergoeding kan maken. Omdat de vennoot het door zijn echtgenote gestelde niet weersprak en zonder een vergoeding te verkrijgen uit het bedrijf is gestapt, ziet het hof reden om aan te nemen dat de vennoot daarmee de huwelijksgemeenschap heeft benadeeld. De benadeling vond plaats binnen zes maanden voor aanvang van de echtscheidingsprocedure, daarmee is de vennoot gehouden de geleden schade aan de huwelijksgemeenschap te vergoeden. Wat opvalt, is dat partijen klaarblijkelijk zonder nader advies in te winnen allerlei acties hebben ondernomen. Voor de hand ligt dat je in een situatie als deze eerst advies inwint en overleg pleegt. Dat had veel ellende kunnen voorkomen.
Lees verder

Een tweede huis een plek onder de zon

dinsdag 3 juli 2018 - Nu de spaarrente al tijden op bijna 0% staat, kiezen steeds meer mensen met spaargeld er voor om dit geld op een andere wijze rendabel te maken. Een klassieke auto, kunst of antiek, het kan allemaal maar waarom niet investeren in een recreatiewoning? Nederland kent talloze recreatieparken op mooie locaties waar volwaardige recreatiewoningen worden aangeboden. De statistieken wijzen uit dat een goede recreatiewoning een waardevaste belegging is. U bent uw spaargeld dus niet kwijt zoals dat met aandelen of bitcoins wel kan gebeuren.
Een tweede huis een plek onder de zon Nu de spaarrente al tijden op bijna 0% staat, kiezen steeds meer mensen met spaargeld er voor om dit geld op een andere wijze rendabel te maken. Een klassieke auto, kunst of antiek, het kan allemaal maar waarom niet investeren in een recreatiewoning? Nederland kent talloze recreatieparken op mooie locaties waar volwaardige recreatiewoningen worden aangeboden. De statistieken wijzen uit dat een goede recreatiewoning een waardevaste belegging is. U bent uw spaargeld dus niet kwijt zoals dat met aandelen of bitcoins wel kan gebeuren. Fiscaal geldt een tweede woning als box 3 bezit, dat geldt ook voor spaargeld op de bank. Van een recreatiewoning kunt u met uw gezin uiteraard zelf genieten, verhuren is ook een optie. Volgens het huidige belastingstelsel is inkomen uit verhuur van een tweede woning in box 3 vrij van inkomstenbelasting. Wel betaalt u over de waarde minus een eventuele hypotheekschuld de zogenaamde vermogensrendementheffing. Die is echter meestal lager dan de te realiseren huuropbrengst. Ook als u niet veel spaargeld heeft maar wel overwaarde in uw eigen huis, kunt u denken aan de aankoop van een recreatiewoning. Veel banken willen meedoen met een hypothecaire financierining waarbij de recreatiewoning en de overwaarde van de hoofdwoning als onderpand gelden. Bij de aankoop van een recratiewoning moet u wel oppassen voor ingewikkelde juridische constructies met erfpacht, opstalrechten, verhuurplicht, lastige erfdienstbaarheden etc. etc. Vaak is ook sprake van allerlei parkregels en soms zelfs een ballotageregeling. Een tweede woning kan eventueel ook al vast op naam van uw kinderen worden gezet, de toekomstige waardestijging komt hen dan later zonder erfbelasting toe. Zijn er bij u plannen voor de aankoop van een tweede woning laat u dan vooraf goed informeren. De notaris is de specialist bij uitstek om u te behoeden voor juridische teleurstelling achteraf.
Lees verder

Afschaffing dividendbelasting en verlaging vennootschapsbelasting vraagt om actie

maandag 25 juni 2018 - De beoogde afschaffing van de dividendbelasting in combinatie met de verlaging van de vennootschapsbelasting leidt tot een verhoging van de box 2 heffing. Dat betekent dat indien u nog niet uitgekeerde winst in uw besloten vennootschap heeft, u er verstandig aan doet om over uitkering daarvan na te denken.
Afschaffing dividendbelasting en verlaging vennootschapsbelasting vraagt om actie De beoogde afschaffing van de dividendbelasting in combinatie met de verlaging van de vennootschapsbelasting leidt tot een verhoging van de box 2 heffing. Dat betekent dat indien u nog niet uitgekeerde winst in uw besloten vennootschap heeft, u er verstandig aan doet om over uitkering daarvan na te denken. Wat is er aan de hand? De dividendbelasting voor de Nederlandse directeur-groot aandeelhouder, een voorheffing op de box 2 heffing, wordt afgeschaft. Vervolgens wordt ook de vennootschapsbelasting verlaagd. Tenslotte dient dat budgettair neutraal te geschieden. De afschaffing van de dividendbelasting betekent dat er geen verrekening meer hoeft plaats te vinden met de box 2 heffing. De reden van de afschaffing van de dividendbelasting moet in het buitenland worden gezocht, bij de aandeelhouder die zijn voorheffing niet kan verrekenen. Wat de Nederlandse overheid daarmee misloopt, 1,4 miljard euro, gaat grotendeels worden gefinancierd door een verbreding van de grondslag. Dat betekent dat de binnenlands belastingplichtigen meer gaan betalen. Daarnaast stelt de Nederlandse overheid dat er niet meer belasting gaat worden betaald. Dat klopt voor de nieuwe situatie, maar niet voor de oude gevallen. De verlaging van de vennootschapsbelasting leidt tot een hogere box 2 heffing, waarbij de som inderdaad gelijk blijft (vennootschapsbelasting + box 2 heffing). Als u al de "hoge" vennootschapsbelasting (25%) heeft betaald krijgt u daar ook nog eens een "hoge" box 2 heffing (28,5%) overheen. Wellicht nog eens nadenken over een extra uitkering? Waarschijnlijk heeft u de tijd tot 2021, want dan pas zou een en ander in werking treden.
Lees verder

Erfbelasting verminderen via schenkingen op papier

woensdag 30 mei 2018 - Niemand wil te veel belasting betalen. En de erfbelasting hoort tot de minst populaire belastingen die in Nederland worden geheven. Een gunstige methode om erfbelasting te verminderen, is de schenking op papier. Hou je je aan de spelregels, dan hoeven de kinderen over het op papier geschonken bedrag later geen erfbelasting te betalen.
Erfbelasting verminderen via schenkingen op papier Niemand wil te veel belasting betalen. En de erfbelasting hoort tot de minst populaire belastingen die in Nederland worden geheven. Een gunstige methode om erfbelasting te verminderen, is de schenking op papier. Hou je je aan de spelregels, dan hoeven de kinderen over het op papier geschonken bedrag later geen erfbelasting te betalen. Dat scheelt minimaal tien procent en de besparing kan oplopen tot veertig procent als het gaat om ooms en tantes die aan neven en nichten schenken. Een schenking op papier wordt bij de notaris vastgelegd, met als hoofddoel dat (meestal) de ouders aan (doorgaans) hun kind in dat betreffende kalenderjaar een geldbedrag schenken. In die akte wordt ook gemeld dat de kinderen het weer (terug)lenen aan hun ouders. Vervolgens moeten de ouders een rente van zes procent betalen aan hun kinderen over dat (terug)geleende bedrag. Bij dat laatste gaat het nogal eens zoals het niet zou moeten. Jaarlijks moet precies uitgerekend worden hoeveel rente er betaald moet worden. Wie niet betaalt of jaarlijks het rentebedrag een beetje gokt, komt zichzelf tegen, of beter gezegd: de begunstigde is het haasje. In die gevallen negeert te Belastingdienst alle papieren schenkingen, wat weer tot gevolg heeft dat de begunstigde erfbelasting moet betalen over het volledige schenking van alle schenkingen. Ook als is er een deel van de rente betaalt, de fiscus is dan onverbiddelijk. Een juridisch procedure hiertegen voeren heeft geen zin meer, want de fiscus heeft bij de rechter in een dergelijke zaak al gelijk gekregen. Doet u schenkingen op papier, betaal dan jaarlijks het correcte bedrag aan rente aan de begunstigde. Wilt u meer weten over schenken op papier? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Lees verder

Kadaster wil betere bescherming persoonsgegevens in speciale gevallen

maandag 28 mei 2018 - Wie zich als btw-ondernemer met een eenmanszaak of een personenvennootschap (maatschap, vof) bij de Kamer van Koophandel inschrijft, moet er rekening mee houden dat zowel het bezoekadres van zijn bedrijf en zijn woonadres in de openbare registers worden ingeschreven.
Kadaster wil betere bescherming persoonsgegevens in speciale gevallen Wie zich als btw-ondernemer met een eenmanszaak of een personenvennootschap (maatschap, vof) bij de Kamer van Koophandel inschrijft, moet er rekening mee houden dat zowel het bezoekadres van zijn bedrijf en zijn woonadres in de openbare registers worden ingeschreven. In de Tweede Kamer werden met het oog op de privacy vragen gesteld over mogelijk risico op identiteitsfraude. Het kabinet heeft daarvoor echter geen aanwijzingen. Registratie van beide adressen is noodzakelijk omdat de betreffende ondernemers zowel zakelijk als persoonlijk aansprakelijk zijn voor schulden van de onderneming. Met de openbare registratie wordt de rechtszekerheid in het economische verkeer gediend. Een ondernemer kan echter wel aan de Kamer van Koophandel vragen om zijn woonadres af te schermen. Als dat verzoek wordt gehonoreerd, is het woonadres alleen nog te achterhalen door daartoe bevoegde organisaties, waaronder notarissen De staatssecretaris van financiën voegt er nog aan toe dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de afdracht van btw, maar dat er niet meer gegevens worden verwerkt dan voor dat doel noodzakelijk is. Voor de volledigheid zij opgemerkt dat zowel het btw-identificatienummer en het BSN nummer geen gegevens in het handelsregister zijn en daarmee ook niet openbaar zijn. Wilt u meer weten over de regels en inschrijvingen bij het oprichten van een onderneming? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Lees verder

Afschermen woonadres in handelsregister op verzoek mogelijk

dinsdag 22 mei 2018 - Wie zich als btw-ondernemer met een eenmanszaak of een personenvennootschap (maatschap, vof) bij de Kamer van Koophandel inschrijft, moet er rekening mee houden dat zowel het bezoekadres van zijn bedrijf en zijn woonadres in de openbare registers worden ingeschreven. In de Tweede Kamer werden met het oog op de privacy vragen gesteld over mogelijk risico op identiteitsfraude. Het kabinet heeft daarvoor echter geen aanwijzingen.
Afschermen woonadres in handelsregister op verzoek mogelijk Wie zich als btw-ondernemer met een eenmanszaak of een personenvennootschap (maatschap, vof) bij de Kamer van Koophandel inschrijft, moet er rekening mee houden dat zowel het bezoekadres van zijn bedrijf en zijn woonadres in de openbare registers worden ingeschreven. In de Tweede Kamer werden met het oog op de privacy vragen gesteld over mogelijk risico op identiteitsfraude. Het kabinet heeft daarvoor echter geen aanwijzingen. Registratie van beide adressen is noodzakelijk omdat de betreffende ondernemers zowel zakelijk als persoonlijk aansprakelijk zijn voor schulden van de onderneming. Met de openbare registratie wordt de rechtszekerheid in het economische verkeer gediend. Een ondernemer kan echter wel aan de Kamer van Koophandel vragen om zijn woonadres af te schermen. Als dat verzoek wordt gehonoreerd, is het woonadres alleen nog te achterhalen door daartoe bevoegde organisaties, waaronder notarissen De staatssecretaris van financiën voegt er nog aan toe dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de afdracht van btw, maar dat er niet meer gegevens worden verwerkt dan voor dat doel noodzakelijk is. Voor de volledigheid zij opgemerkt dat zowel het btw-identificatienummer en het BSN nummer geen gegevens in het handelsregister zijn en daarmee ook niet openbaar zijn. Wilt u meer weten over de regels en inschrijvingen bij het oprichten van een onderneming? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Lees verder

Vraag nu uw eigen kluis aan!

Heeft u nog geen account? Meld u hiernaast aan en ontvang uw kluisgegevens!

 

WILT U MEER INFORMATIE?

 

Bel ons: 06-53378593