Schenkingsvrijstelling effectief middel voor verlagen hypotheekschuld

maandag 11 december 2017 - De belastingvrije schenking tot €100.000 heeft bijgedragen aan een lagere totale en gemiddelde hypotheekschuld van Nederlanders. De regeling blijft bestaan en geldt voor ontvangers tussen 18 en 40 jaar.
Schenkingsvrijstelling effectief middel voor verlagen hypotheekschuld Een belastingvrije schenking tot €100.000 mogelijk maken voor de financiering van een woning heeft bijgedragen aan een lagere totale en gemiddelde hypotheekschuld van Nederlanders. Ook het aantal hypotheken dat ‘onder water staat’ is door de fiscale regeling in de jaren 2013 en 2014 verminderd. De Algemene Rekenkamer acht na onderzoek het verband tussen de tijdelijke aanpassing en dit resultaat aannemelijk. Nu sinds begin 2017 de schenkingsvrijstelling blijvend is ingevoerd, verwacht de Algemene Rekenkamer dat dit eveneens een positieve invloed zal hebben op de verlaging van de hypotheekschuld. Onzeker is hoeveel geld de schatkist hierdoor zal mislopen. Voor 2013 en 2014 was dat ruim tien keer zoveel als wat het Ministerie van Financiën had geraamd. Vanaf 2017 verwacht de minister een derving van € 97 miljoen per jaar. Er is moeilijk een goede voorspelling te doen hoe vaak een beroep op deze fiscale regeling zal worden gedaan. Tot 2013 werd er gemiddeld 5.000 maal per jaar gebruik gemaakt van de (sinds 2009 bestaande) vrijstelling voor een eenmalige schenking ten behoeve van de eigen woning. Dat kostte de Staat gemiddeld € 29 miljoen per jaar door lagere belastingafdracht. Voor 2013 en 2014 was vanwege de verruiming op een verdubbeling gerekend door het ministerie. In werkelijkheid werd in die twee jaar de regeling 159.000 keer gebruikt. In geld: er was rekening gehouden met € 104 miljoen minder belastingafdracht, het werd € 1.093 miljoen minder, ruim het tienvoudige. Dat staat in het rapport Schenkingsvrijstelling eigen woning – Effecten op de hypotheekschuld. De Algemene Rekenkamer publiceert dit op 6 december 2017. Minder hypotheken onder water Toch is het fiscaal instrument effectief, omdat de beleidsdoelen gehaald zijn: de totale hypotheekschuld daalt sinds de tijdelijke verruiming van de regeling. Ook het aantal woningen waarvoor geldt dat er een hogere hypotheek op rust dan de WOZ-waarde (‘onder water staan’) stabiliseert sinds 2013 en laat sindsdien een lichte daling zien. Overigens zorgen de aantrekkende economie en huizenmarkt ook voor minder onderwaterhypotheken. Uit het onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de belastingaangiften van de 159.000 ontvangers van schenkingen blijkt dat het merendeel (circa 74 %) van hen dit geld benut heeft voor het aflossen van (een deel van) de hypotheekschuld. De overige ontvangers zetten het geld in voor een verbouwing aan de woning of koop van een huis. Leeftijdseis Toen de tijdelijke fiscale verruiming werd beëindigd, daalde het aantal schenkingsvrijstellingen weer tot onder de 10.000 per jaar. Het vorige kabinet heeft met ingang van 1 januari 2017 de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning permanent gemaakt. Daarbij is de voorwaarde ingevoerd dat deze alleen geldt voor ontvangers van 18 tot 40 jaar. Deze leeftijdseis kan ertoe leiden dat het effect beperkt wordt voor het halen van het doel: de totale hypotheekschuld verlagen. De Algemene Rekenkamer verwacht op basis van de ervaringscijfers dat de regeling door de leeftijdsgroep 18 tot 40 jaar meer benut wordt om een huis te kopen en minder om een bestaande hypotheek af te lossen. Omdat het aandeel jongeren met een ‘onderwaterhypotheek’ relatief groot is, zal de leeftijdseis hoogstwaarschijnlijk wel effectief zijn voor het tegengaan van onderwaterhypotheken. De blijvende herinvoering van de regeling zal naar verwachting een minder groot effect per jaar hebben dan in 2013 en 2014. Toen was immers duidelijk dat de belastingvrijstelling van korte duur zou zijn. De Algemene Rekenkamer beveelt de betrokken bewindspersonen vervolgonderzoek aan om vast te stellen of in de nieuwe situatie deze regeling effectief is en welke criteria daarbij van belang zijn. De staatssecretaris van Financiën geeft aan dat de permanente regeling voor schenkingsvrijstelling geëvalueerd zal worden en voegt eraan toe dat het bij de derving van inkomsten om een fictief bedrag gaat. (bron: Algemene Rekenkamer)
Lees verder

Wel of geen schenkbelasting bij vermogensverschuiving tussen partners

woensdag 6 december 2017 - Verschuiven van vermogen bij huwelijkse voorwaarden kan een schenking inhouden waarover schenkbelasting betaald moet worden.
Wel of geen schenkbelasting bij vermogensverschuiving tussen partners Per 1 januari 2018 verandert het huwelijksvermogensrecht. Er ontstaat dan geen algehele gemeenschap van goederen meer bij het aangaan van het huwelijk. In plaats daarvan komt er een beperkte gemeenschap van goederen waarin de echtgenoten ieder voor de helft gerechtigd zijn. Voorhuwelijkse bezittingen en schulden van een van de echtgenoten blijven privé en vallen niet in de gemeenschap. Ook erfenissen en schenkingen blijven privé. Alleen de goederen die voor het huwelijk al gezamenlijk van de echtgenoten waren en goederen die tijdens het huwelijk gezamenlijk worden verkregen vallen in de gemeenschap. Het nieuwe huwelijksvermogensrecht kan voor partners reden zijn om huwelijkse voorwaarden te maken vóór of tijdens het huwelijk. Het maken van de huwelijkse voorwaarden kunnen in sommige gevallen een verschuiving van vermogen met zich meebrengen tussen de echtgenoten. Dat is bijvoorbeeld het geval als echtgenoten eerst buiten gemeenschap van goederen getrouwd zijn en nu willen overgaan naar een gemeenschap van goederen. Het verschuiven van vermogen tussen echtgenoten kan echter wel een schenking inhouden waarover schenkbelasting betaald moet worden. Het is niet altijd even duidelijk wanneer daarvan sprake was. Om daar verandering in te brengen zou de wet worden veranderd om meer duidelijkheid te geven in welke gevallen sprake is van een belaste schenking bij het huwen, aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden. Deze voorstellen zijn echter inmiddels van tafel. Het blijft daarmee in sommige gevallen wel onduidelijk wanneer er wel en wanneer geen sprake is van een schenking. Wij geven u graag inzicht in de gevolgen van verschillende keuzes. Bel ons voor het maken van een afspraak.
Lees verder

De personenvennootschap van zegen tot last

maandag 4 december 2017 - Personenvennootschap heeft veel voordelen, maar ook nadelen. Zoals aansprakelijkheid vennoten tegenover schuldeisers
De personenvennootschap van zegen tot last Heel veel bedrijfsactiviteiten worden uitgeoefend in de vorm van een personenvennootschap, zoals een vennootschap onder firma. De vennootschap onder firma is een bijzonder flexibel instrument uit de gereedschapskist van de ondernemingsrecht jurist. U heeft geen notaris nodig, de personenvennootschap is zo ingeschreven bij de kamer van koophandel, in- en uittreden is zo geregeld de personenvennootschap is fiscaal transparant en u heeft van doen met grotendeels regelend recht, zodat u zelf heel veel kunt bepalen en inrichten. Toch kent de personenvennootschap ook een paar nadelen, zoals de aansprakelijkheid van de vennoten tegenover schuldeisers. Dat geldt niet alleen voor de eigen schulden maar ook voor die van toetredende en uittredende vennoten. Het geldt zelfs voor de schulden van reeds uitgetreden vennoten. Zorg dat zowel intern als extern duidelijke afspraken zijn gemaakt over wie voor wat en waarom aansprakelijk is. Realiseer u ook dat als er een grote aansprakelijkheid te duchten is, het verstandig kan zijn om de activiteiten in een andere rechtsvorm te gieten. Zorg ook dat u regelmatig alles wat is overeengekomen tegen het licht houdt, vooral ook omdat er opnieuw nieuwe wetgeving op dit gebied aan zit te komen. Naast de aansprakelijkheden en wat u bent overeengekomen kan het aantrekkelijk zijn om ook te zorgen voor een fiscaal zo optimaal mogelijke inrichting en te kiezen voor een voor uw bedrijfsvoering passende rechtsvorm.
Lees verder

Overgangstermijn voor fiscale eenheden met gecertificeerde aandelen verstreken

woensdag 29 november 2017 - Als de aandelen zijn gecertificeerd, wordt niet langer aan de eigendomseis voor fiscale eenheid (Vpb) voldaan.
Overgangstermijn voor fiscale eenheden met gecertificeerde aandelen verstreken Eind 2016 is de Wet aanpassing fiscale eenheid in werking getreden. Een van de wijzigingen is aanscherping van de eis wanneer een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting kan worden gevormd. Om daarvoor in aanmerking te komen moet gehele juridische en economische eigendom in bezit zijn van de belastingplichtige. Met de nieuwe regels wordt benadrukt dat zowel formeel als materieel de juridische en economische eigendom moet berusten bij een of meer belastingplichtigen die deel uitmaken van de fiscale eenheid. Als de aandelen zijn gecertificeerd, wordt niet aan dit vereiste voldaan. Voor fiscale eenheden waarin niet aan dit vereiste wordt voldaan, is een overgangstermijn gegeven om de structuur in overeenstemming met de wet te brengen, ter voorkoming dat de fiscale eenheid wordt beëindigd. Deze termijn is op 15 oktober 2017 verstreken. Als de aandelen zijn gecertificeerd en decertificering heeft nog niet plaatsgevonden, dan zal de fiscale eenheid worden beëindigd zodra het nieuwe boekjaar na 15 oktober 2017 aanvangt (in de meeste gevallen zal het boekjaar op 1 januari aanvangen). Bron: Via Juridica-Nieuwsbrief 2017 | 22
Lees verder

Hypotheken in Nederland worden mogelijk duurder

maandag 27 november 2017 - Nieuwe internationale regelgeving zorgt voor hogere kostprijs hypotheken
Hypotheken in Nederland worden mogelijk duurder Het opleven van de Nederlandse woningmarkt komt niet alleen omdat de crisis voor bij is, maar ook door de erg lage hypotheekrente. Helaas is er weer nieuwe internationale/Europese regelgeving op komst waarvan de kosten voor invoering zullen worden doorberekend aan de consument, u dus. Hierdoor kan de kostprijs van een hypotheek voor u fors hoger uitpakken. De op handen zijnde internationale regelgeving zal gaan voorschrijven dat banken/financiële instellingen meer reserves moeten aanhouden om risico's op hun hypotheekportefeuilles af te dekken. Dit houdt dus in dat de banken minder geld als hypotheeklening kunnen uitzetten en dus ook minder gaan verdienen aangezien de in reserve te houden bedragen momenteel niets opbrengen. Het hiermee gepaard gaande verlies voor de banken zullen zij doorberekenen aan de consument, waarschijnlijk met een hogere rente. De banken mogen immers geen afsluitkosten meer berekenen. Zo dreigt de consument de dupe te worden van internationaal tussen de banken gemaakte afspraken. De wereldwijde toezichthouders op banken zijn verenigd in het zogenaamde Basel Comité en willen nu bewerkstelligen dat alle banken voor risico's op hypotheken, vooral als die even hoog zijn als de waarde van de woning, extra geld als reserve gaan aanhouden. In tegenstelling tot in veel andere landen kan in Nederland nog altijd tot 100 % van de koopsom een hypotheeklening worden afgesloten, in het recente verleden kon dit zelfs oplopen tot 125 % van de waarde van de woning. Volgens de president van de Nederlandse Bank Klaas Knot gaan we de uitwerking van de nieuwe regels straks met name terugvinden in de Nederlandse hypotheektarieven. Over de kosten en tarieven kon Knot nog niets zeggen, wel wilde hij kwijt dat hij het maximaal te lenen bedrag graag ziet zakken tot 90 procent van de koopsom. Volgens Knot wordt de woningmarkt daardoor beter bestand tegen turbulentie (lees waardedaling) op de woningmarkt. Tot nu toe wilde de Nederlandse regering nog niet lager gaan dan honderd procent, omdat starters zonder eigen geld dan niet meer aan de beurt komen op de woningmarkt. Knot grijpt de nieuwe regelgeving nu echter aan als extra argument om niet meer dan 90% van de koopsom te mogen lenen. In het kader van de op handen zijnde regels heeft de Nederlandse bank wel verzocht de Nederlandse woningmarkt niet te vergelijken met die in Zuid-Europese landen. hierbij is aangevoerd dat zelfs in de achterliggende crisis weinig huiseigenaren zijn gestopt met het betalen van de hypotheeklasten. Het zal nog even duren voordat de nieuwe regels zijn ingevoerd. Heeft u echter koopplannen, wacht dan niet te lang of kijk eens rond of u een eigen woningfinanciering kan sluiten bij familie of een bevriende relatie. Wij kunnen u altijd van dienst zijn met advies of het opstellen van alle documenten die nodig zijn voor het vastleggen van een financiering buiten de reguliere banken om.
Lees verder

Testamenten van vóór 2003 soms deels achterhaald door nieuw recht

woensdag 22 november 2017 - Erfrecht van vóór 2003 zorgt in testamenten uit die tijd voor onbedoelde effecten. Laat het nakijken!
Testamenten van vóór 2003 soms deels achterhaald door nieuw recht Een onbedoelde fout in een testament is zo gemaakt. Dat blijkt soms ook het geval bij oude testamenten waarin een ouderlijke boedelverdeling wordt vastgelegd ten gunste van de partner waarmee de testateur samenwoonde. Om dat ook daadwerkelijk tot uitvoering te laten komen vereist het testament wel redactionele nauwkeurigheid. De rechtbank Amsterdam kreeg een dergelijk testament voorgelegd. Een man had een testament opgemaakt ten gunste van zijn ongehuwde kinderen en legde zijn kinderen op om daaraan mee te werken. Hij baseerde zijn wil echter op een artikel in de wet waarin staat dat verdeling alleen mogelijk is tussen kinderen onderling of tussen de kinderen en de langstlevende echtgenoot. Deze bepaling was onder het oude recht van voor 2003 opgenomen en bleek nietig, en daarmee nimmer tot stand gekomen. Het nieuwe recht vanaf 2003 kan daar niets aan veranderen, omdat niet mocht worden aangenomen dat de man onder het nieuwe recht had afgezien van de gekozen vorm en een andere, wel rechtsgeldige bepaling. . Echter, het testament bevatte ook een legaat ten gunste van de ongehuwde partner. Daaruit blijkt in elk geval dat de testateur dit legaat onder het nieuwe recht zou hebben gehandhaafd. Het testament blijft daarmee voor het overige gewoon in stand. Heeft u ook nog een oud testament van vóór 2003? Bel ons om het samen met u na te kijken op rechtsgeldigheid onder het nieuwe recht.
Lees verder

Huwelijkse voorwaarden hebben invloed op schenkbelasting

maandag 20 november 2017 - Belastingvrij verschuiven van vermogen bij huwelijkse voorwaarden tot1 januari 2018 mogelijk, daarna beperkt.
Huwelijkse voorwaarden hebben invloed op schenkbelasting Op 1 januari 2018 verandert het huwelijksvermogensrecht. Als u na die datum trouwt, gebeurt dat niet meer in algehele gemeenschap van goederen, maar in een beperkte gemeenschap met een fifty-fifty verdeling. Ook het belastingvrij verschuiven van vermogen tussen beide partners wordt met de nieuwe regels beperkt. Dat kan een reden zijn om nog voor 1 januari aanstaande huwelijksvoorwaarden aan te gaan of – als reeds gehuwden – nog met vermogen te schuiven. Tot komende jaarwisseling kon en kan tussen echtgenoten zonder belastingheffing worden geschoven met hun vermogen. Dat is bijvoorbeeld het geval als u getrouwd bent onder huwelijkse voorwaarden met zogenaamde koude uitsluiting. U kunt dan uw huwelijkse voorwaarden dit jaar nog wijzigen en overgaan naar een algehele gemeenschap van goederen. Dat kan veel belasting schelen. Vanaf 2018 blijft dit echter niet langer zonder fiscale gevolgen. Er wordt nu duidelijk vastgelegd in welke gevallen trouwen en het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden schenkbelasting tot gevolg heeft. Dat moet ook gaan gelden voor geregistreerd partners en samenwoners met een notarieel samenlevingscontract. Bij het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden wordt vanaf 2018 gekeken naar het aandeel van beide echtgenoten in het totale vermogen. Is dat gelijk of wordt het gelijk, is er ook fiscaal gevolg. Als de aandelen niet gelijk zijn of worden, is het van belang de situatie daarvóór te beoordelen en vast te stellen welke aandeel elk van de echtgenoten vóór en ná het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden had. Houdt rekening met schenkbelasting als het aandeel van de ‘arme’ echtgenoot in het totale vermogen meer dan 50% wordt, of als het aandeel van de ‘rijke’ echtgenoot in het totale vermogen verder toeneemt. Wilt u meer weten over de gevolgen van aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden in uw geval? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Lees verder

Voorkom een vechtscheiding

woensdag 25 oktober 2017 - Anti-vechtscheidingsclausule in samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden bespaart problemen bij echtscheiding
Voorkom een vechtscheiding Onlangs verscheen in de media nieuws over de mogelijkheid om een anti-vechtscheidingsclausule in een samenlevingscontract of in huwelijkse voorwaarden op te nemen. Daarmee kunt u bij een onverhoopte scheiding allerlei perikelen voorkomen. In een dergelijke clausule kunt u afspraken vastleggen over hoe u met elkaar en met u beider bezittingen wilt omgaan en hoe u met elkaar zult communiceren. Ook kan daarin worden geregeld wat de termijnen zijn waarbinnen u beiden zult reageren op berichten en documenten. Dat soort afspraken is eenvoudiger te maken in tijden dat de relatie goed is. Een afzonderlijke paragraaf kan worden besteed aan kinderen. Met de clausule kan tijd rekken en veel scheidingsleed zo goed mogelijk worden voorkomen.. Een garantie is het niet, maar een wel een belangrijke stap in de goede richting. U kunt er zelfs voor kiezen om naleving af te dwingen met boeteclausules. Wilt u meer weten over samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden of scheiding? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Lees verder

Executeur mag opdracht weigeren

maandag 23 oktober 2017 - Een executeur wordt bij testament benoemd, maar mag de opdracht om de nalatenschap af te wikkelen, weigeren. Wat dan?
Executeur mag opdracht weigeren In veel testamenten wordt een executeur benoemd, die de nalatenschap moet gaan afwikkelen. Een executeur is echter niet verplicht om die taak op zich te nemen. Als de executeur inderdaad weigert die rol op zich te nemen, zijn alle erfgenamen weer gelijk. Wat te doen? In de praktijk blijken er uiteenlopende redenen te zijn om de rol van executeur te weigeren. Soms is dat een slechte gezondheid, andere keren weer de grote geografische afstand tussen executeur en erfgenamen. Ook verbroken relaties en moeilijke erfenissen kunnen een reden zijn. Als de executeur weigert, kunnen de erfgenamen kiezen uit twee mogelijkheden: 1. samen iemand aanwijzen om de erfenis namens hen af te wikkelen, dat heet in de praktijk een boedelgevolmachtigde; 2. samen de erfenis gaan afwikkelen: De Belastingdienst wil echter altijd één contactpersoon hebben voor toezending van stukken en antwoorden op vragen en problemen. Gezamenlijk afwikkelen valt daarmee eigenlijk af. Als varianten in de overige mogelijkheden kunt u overwegen om in uw testament twee executeurs te benoemen. Als de ene weigert, kan de nader de taak op zich nemen. Ook kunt u de executeur machtigen om iemand ter assistentie of als adviseur in te schakelen. Dat kan bijvoorbeeld iemand zijn die helpt bij de waardebepaling van goederen, een accountant, een notaris. Daarmee kunnen moeilijke onderdelen worden uitbesteed. Wilt u meer weten over het benomen van een executeur in uw testament of over de rol van executeur waartoe in een testament bent benoemd? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Lees verder

Huwelijkse voorwaarden geen invloed op vererving, wel op erfbelasting

woensdag 18 oktober 2017 - Huwelijks voorwaarden geen invloed op vererving, wel op erfbelasting
Huwelijkse voorwaarden geen invloed op vererving, wel op erfbelasting Maakt het iets uit wanneer u gehuwd bent onder het maken van huwelijkse voorwaarden of in de wettelijke gemeenschap van goederen als de eerste echtgenoot komt te overlijden met achterlating van echtgenoot en kinderen? Of u nou wel of geen huwelijkse voorwaarden heeft gemaakt maakt niets uit voor de vererving van de nalatenschap. Als u geen testament heeft vindt de vererving plaats op grond van de wettelijke regeling. Die wettelijke regeling van de nalatenschap houdt – kort gezegd – in dat de echtgenoot en de kinderen samen erfgenaam zijn, ieder voor een gelijk deel. De wet verdeelt de nalatenschap echter zo, dat de echtgenoot alle bezittingen toegedeeld krijgt, onder de verplichting om de schulden voor zijn rekening te nemen. Dit wordt de wettelijke verdeling genoemd. De kinderen krijgen ieder een zeer beperkt opeisbare vordering op de langstlevende, namelijk bij overlijden en faillissement van de langstlevende, ter grootte van hun wettelijk erfdeel. Veel mensen kiezen ervoor om wel een testament op de langstlevende te maken om de wettelijke regeling verder aan te passen en toevoegingen te doen. Belangrijke reden daarvoor kan onder meer zijn dat de opeisbaarheid van de vorderingen van de kinderen wordt aangepast, bijvoorbeeld om te voorkomen dat de erfdelen van de kinderen "opgegeten" moeten worden bij opname in een zorginstelling. Een andere reden is de mogelijkheid om te besparen op de te betalen erfbelasting. Wat bepaald is in de huwelijkse voorwaarden zelf is wel van invloed op de omvang van de erfdelen van de langstlevend echtgenoot en de kinderen. Bij het maken van huwelijkse voorwaarden zorgt u er voor dat de bezittingen en schulden van de echtgenoten gescheiden blijven. Er ontstaat dan geen gemeenschap van goederen. Als uitsluitend sprake is van gescheiden bezit in de voorwaarden en er geen zogenaamde verrekenbedingen zijn opgenomen (ook wel koude uitsluiting genoemd), maakt het wel uit of een echtgenoot met het meeste vermogen als eerste komt te overlijden of als laatste. Vererft er bij het overlijden van de eerste echtgenoot veel vermogen dan moet in principe ook direct meer erfbelasting worden betaald door de langstlevende echtgenoot. Zijn er verrekenbedingen opgenomen in de huwelijkse voorwaarden, bijvoorbeeld met de bepaling dat bij het overlijden van de eerste echtgenoot met elkaar moet worden afgerekend alsof wel een gemeenschap van goederen bestond, dan ontstaat er op zich een evenwichtiger verdeling van het vermogen bij overlijden en heeft dat ook weer invloed op de te betalen erfbelasting. De conclusie is dat huwelijkse voorwaarden geen invloed hebben op de vererving, maar wel op de totale omvang van de nalatenschap en de te betalen erfbelasting. Om dit allemaal in goede banen te leiden is het erg belangrijk om de huwelijkse voorwaarden en testamenten precies op elkaar af te stemmen en de (fiscale) gevolgen goed door te rekenen. Laat u zich dus goed voorlichten en neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder om uw zaken goed te regelen.
Lees verder

Vraag nu uw eigen kluis aan!

Heeft u nog geen account? Meld u hiernaast aan en ontvang uw kluisgegevens!

 

WILT U MEER INFORMATIE?

 

Bel ons: 06-53378593