Opvolgend bestuurder soms aansprakelijk voor schulden

maandag 2 oktober 2017 - Bestuurder vennootschap soms aansprakelijk naast vennootschap: bij onbehoorlijk bestuur en niet correct boekhouden
Opvolgend bestuurder soms aansprakelijk voor schulden Als bestuurder van een vennootschap bent u in sommige gevallen aansprakelijk naast de vennootschap zelf. Dat is bijvoorbeeld het geval bij onbehoorlijk bestuur en niet correct boekhouden. Met andere woorden, als u uw boeltje niet goed op orde heeft, kunt u als directeur van een vennootschap privé aansprakelijk gesteld worden. Toch bent u als directeur niet altijd de klos als u aansprakelijk gesteld wordt. Soms is er heel goed verweer te voeren, zoals ook bleek uit een recente uitspraak van het Hof Amsterdam. Een bestuurder van een vennootschap kwam hangende een gerechtelijke procedure te overlijden. De advocaat van de vennootschap adviseerde een kind van de overledene om bestuurder te worden zodat de procedure vervolg kon krijgen. Nadat de gerechtelijk procedure was afgerond en de vennootschap was ontbonden werd het kind door de advocaat aangesproken op betaling van een declaratie die zijn grondslag vond in de periode gelegen voor de ontbinding van de vennootschap. Om het kind als bestuurder aansprakelijk te doen zijn naast de vennootschap, moest de advocaat zijn stelling bewijzen dat het kind feitelijk de opdracht had gegeven voor voortzetting van de procedure en persoonlijk garant stond voor betaling van de facturen van de advocaat. Omdat de advocaat geen feiten en omstandigheden kon aantonen dat het kind de opdracht had gegeven en persoonlijk garant stond, bleef in deze zaak de advocaat achter met een oninbare declaratie. Het maken van goede duidelijke afspraken blijft een terugkerend thema! Wees duidelijk, pas goed op en leg gemaakte afspraken vast.
Lees verder

Koopappartement? Let op reservefonds VVE

woensdag 20 september 2017 - Een appartement kopen zonder vooraf te kijken naar de status van de VVE, brengt ernstige risico’s met zich mee.
Koopappartement? Let op reservefonds VVE Een groot deel van het aanbod op de woningmarkt bestaat uit appartementen. Een appartementsrecht is de juridische benaming voor een onderdeel van een gebouw dat kadastraal gesplitst is in verschillende eenheden. Het splitsen in appartementsrechten is nodig als er sprake is van koopwoningen die boven/onder elkaar liggen. In de wet staat namelijk dat de eigenaar van een perceel grond automatisch eigenaar is van alles wat op of in die grond gebouwd is, de juridische term hiervoor is natrekking. Dit is te doorbreken door een perceel te splitsen in appartementsrechten. Daarmee krijgt elke appartementseigenaar eigendom (uitsluitend gebruik) van zijn eigen woning en mede-eigendom van het hele gebouw met de grond waarop dit staat. Iedere eigenaar krijgt dan een aandeel van bijvoorbeeld 1/20 in de grond en het gebouw met alles wat daarbij hoort. De gezamenlijke eigenaren vormen dan de Vereniging Van Eigenaren, de VVE. Het aandeel qua mede-eigendom komt steeds terug in het aantal uit te brengen stemmen in de VVE, de bijdrage in de exploitatiekosten en het reservefonds van de VVE. Het zomaar kopen van een appartement, zonder vooraf te kijken naar de status van de VVE, brengt ernstige risico’s met zich mee. Tot voorkort was de term “slapende VVE” een veel voorkomend verschijnsel. Dit was/is een VVE waar feitelijk niets mee gedaan wordt en waar vaak niet eens een bestuur was. Sinds een aantal jaren is elke VVE wettelijk verplicht zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel onder vermelding van de bestuursleden. Het niet ingeschreven staan is zelfs een economisch delict waar een boete van € 15.000 op staat. Ook al is een VVE netjes ingeschreven, dit zegt nog niets over de financiële gezondheid. Als u een appartement koopt met een VVE zonder enig reservefonds, dan bent u de pineut als er groot onderhoud aan het gebouw moet worden gepleegd of als de lift kapot gaat. U bent dan namelijk wettelijk verplicht om mee te betalen in de kosten in verhouding van uw mede-eigendom. Vooral in de steden zien we nogal eens dat grote oude herenhuizen zijn gesplitst in bijvoorbeeld drie appartementen. Als op zo een pand het dak moet worden vervangen en dit kost € 90.000, dan moet u als appartementseigenaar hier € 30.000 aan meebetalen. Bent u van plan een appartement te kopen, informeer dan eerst naar het reservefonds van de VVE en naar de hoogte van de maandelijkse bijdrage (de servicekosten). Dit voorkomt onaangename verassingen achteraf. Vanaf 1 januari 2018 gaat er wettelijk het nodige veranderen voor de VVE. Zo moet er bijvoorbeeld een verplicht onderhoudsfonds worden ingesteld, waarin jaarlijks 0,5% van de herbouwwaarde van het hele gebouw gestort moet worden. Ook moet er een meerjarige onderhoudsbegroting worden opgesteld en kan er een collectieve VVE-lening worden afgesloten voor bijvoorbeeld groot onderhoud dat niet uit het reservefonds betaald kan worden. Ieder wordt dan aansprakelijk voor een deel van deze lening en kan dit deel ook overdragen bij verkoop. Een fors reservefonds VVE kan voor u als koper ook een voordeeltje opleveren qua overdrachtsbelasting. Over uw aandeel in de spaarpot hoeft namelijk geen overdrachtsbelasting betaald te worden en dat kan aardig schelen. De notaris is de specialist bij uitstek op het gebied van appartementsrecht en VVE regels. Neem voor de koop gerust contact met ons kantoor op om u goed te laten voorlichten. Dit zal u behoeden voor onaangename en kostbare verassingen achteraf.
Lees verder

Artsen en notarissen stellen patiënt centraal

maandag 18 september 2017 - Artsen en notarissen werken samen in "vernieuwde publicatie "Tijdig praten over het levenseinde.
Artsen en notarissen stellen patiënt centraal Praten over sterven: gemakkelijk is het niet, maar een tijdig gesprek over verwachtingen en wensen rondom het levenseinde is cruciaal om passende zorg te kunnen bieden in de laatste levensfase. Daarom heeft artsenfederatie KNMG in samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland, het Nederlandse Huisartsen genootschap (NHG) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de publicatie Tijdig praten over het levenseinde vernieuwd. De publicatie helpt arts en patiënt om op gestructureerde wijze en met behulp van duidelijke vragen dit gesprek te voeren. Voor notarissen is een eigen handreiking over dit onderwerp ontwikkeld. De belangrijkste wijzigingen in de vernieuwde versie zijn de voorbeelden van een schriftelijke wilsverklaring en van een schriftelijk euthanasieverzoek met daarbij de uitleg van de (eventuele) rol van een notaris. Deze verklaringen zijn afgestemd met partijen als ouderenbonden, patiëntenorganisaties, Alzheimer Nederland, MEZZO en de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). Van de publicatie is een artsenversie ‘Tijdig spreken over het levenseinde’ en een publieksversie ‘Praat op tijd over uw levenseinde’ beschikbaar in de vorm van een e-book en pdf. Belangrijk: bespreek de wilsverklaring regelmatig Wensen veranderen, zeker in de laatste levensfase. Dat is de ervaring van artsen. Als mensen ziek zijn, gaan ze vaak anders denken over de wens om bepaalde behandelingen wel of niet meer te ondergaan. Daarom is het belangrijk dat arts en patiënt de verklaring regelmatig bespreken. Denkt de patiënt er nog net zo over als tijdens het opstellen van de verklaring? De publicatie helpt ook bij het voeren van het gesprek hierover. Steentje bijdragen Notarissen dragen graag hun steentje bij. Bij het afsluiten van een levenstestament zullen notarissen het belang van regelmatig bespreken van de medische wensen met de behandelend arts benadrukken. In een levenstestament kan namelijk worden vastgelegd wie namens u beslist over uw medische zorg als u dat zelf niet meer kunt. Een levenstestament bewijst dat iemand wilsbekwaam was op het moment dat hij zijn wensen door de notaris liet vastleggen. Oftewel dat hij op dat moment in staat was om zelfstandig beslissingen te nemen. Een notarieel levenstestament kan dus discussie tussen bijvoorbeeld familieleden voorkomen.
Lees verder

Eenmanszaak verdelen is nog niet zo eenvoudig

woensdag 13 september 2017 - Haken en ogen verdeling van eenmanszaak bij echtscheiding. Wat is de waarde van de onderneming?
Eenmanszaak verdelen is nog niet zo eenvoudig Dat er nogal wat haken en ogen zitten aan de verdeling van een eenmanszaak blijkt wel uit een recente uitspraak in een procedure die wel zes jaar duurde. Dat ging over een in gemeenschap van goederen getrouwd echtpaar, die samen een vennootschap onder firma hadden. Vervolgens besloten zij gezamenlijk de vennootschap te ontbinden en dat de man de onderneming als eenmanszaak ging voortzetten. Daarna volgt echtscheiding, waarbij ook de waarde van de onderneming wordt vastgesteld. Twee jaar na de echtscheiding maakt de onderneming al een flink verlies en ontstaat onenigheid over de verdeling van de dan inmiddels negatieve waarde van het bedrijf. De man komt terug op zijn eerdere standpunt om de onderneming aan hem toe te bedelen en ook de vrouw wil de onderneming niet wil hebben. De rechtbank bepaalt dan dat de onderneming maar moet worden verkocht. De overwaarde moet dan door beide partijen in gelijke delen worden verdeeld; als er schuld resteert, moeten beiden elk voor de helft dragen. Drie jaar later treffen man en vrouw elkaar weer voor de rechter. De vrouw vindt het onredelijk en onbillijk dat zij nog moet meedragen in de in de steeds verder oplopende verliezen van de onderneming. De rechtbank is het met haar eens. Vervolgens tekent de man hoger beroep aan bij het Hof. Dat stelt vast dat de rechtbank in eerste aanleg duidelijke instructie heeft gegeven, namelijk verkoop, gevolgd door verdeling van de netto-opbrengst. Beide echtelieden hadden daar een rol in kunnen spelen, ondanks dat door de man werd aangegeven dat mede door de crisis de verkoop van de onderneming zeer moeizaam was. Het hof besluit dan dat alle verliezen ontstaan na ontbinding van de huwelijksgemeenschap voor rekening van de man komen. Als hij dat risico niet had willen lopen dan had de man de onderneming per datum ontbinding huwelijksgemeenschap kunnen staken/liquideren. De vrouw had in die zaak nog gesteld dat de activa van de eenmanszaak per datum van de echtscheiding tot het privé vermogen van de man zijn gaan behoren. Daar gaat het Hof niet in mee. Zolang goederen niet zijn verdeeld behoren deze tot de ontbonden huwelijksgemeenschap. De conclusie van het Hof is dat de stelling van de vrouw, dat voor de omvang van de schuld uitgegaan moet worden van datum ontbinding huwelijksgemeenschap, juist is. Het Hof vindt ook dat de stelling van de man, dat voor de waarde van de activa moet worden uitgegaan van datum feitelijke verdeling, in dit geval dus verkoop, ook juist is. Beide partijen hebben dus op één onderdeel gelijk. Wat een drama! Partijen procederen meer dan zes jaar met een uitkomst die hen beiden niet zal kunnen bekoren. Voorkomen is beter dan genezen. Maak huwelijksvoorwaarden en leg afspraken over je onderneming goed vast!
Lees verder

Testament meest geschikt om aandeel kinderen in nalatenschap te beperken

maandag 11 september 2017 - Al jarenlang geen contact meer met kinderen, wat doet u met de erfenis? Onterven, bij leven al uw geld weggeven?
Testament meest geschikt om aandeel kinderen in nalatenschap te beperken Helaas komt het maar al te vaak voor, ouders die al jarenlang geen contact meer hebben met (een van) hun kinderen. Notarissen zien deze ouders met vragen hierover. Hoe kan ik mijn kind onterven, bereik ik hetzelfde als ik bij leven al mijn geld weggeef? Ingrijpende vragen, die echter wel beantwoord moeten worden. Jarenlang geen contact gehad hebben en dan moeten leven met het idee dat diezelfde kinderen na uw overlijden in uw huis rondlopen. Wat kunt u doen? Op de website van Plusonline werd onlangs een dergelijke vraag gesteld. Alles weggeven is een optie, maar ondanks dat behouden kinderen recht op hun in de wet omschreven erfdeel. Dat is de helft van wat zij normaal zouden hebben gekregen. Het wettelijk erfdeel wordt vastgesteld op basis van het saldo van uw rekeningen op het moment van overlijden, de waarde van andere bezittingen, alles wat u ooit aan uw kinderen heeft geschonken en alles wat u de laatste vijf jaar aan derden heeft geschonken. Erfgenamen hebben recht op hun wettelijk erfdeel, de helft van wat zij normaal zouden hebben gekregen. Zij mogen zich echter niet bemoeien met de afwikkeling van uw nalatenschap en dus ook niet aan uw spullen komen. Als u dit alles goed wilt regelen, is een testament onmisbaar. Daarin onterft u de kinderen en benoemt u andere erfgenamen. Ook benoemt u daarin een executeur die de nalatenschap afwikkelt. Daarmee beperkt u hetgeen uw kinderen uit de nalatenschap krijgen zo maximaal mogelijk Wilt u meer weten over het opmaken van een testament of de mogelijkheden om de erfdelen van uw erfgenamen te beperken? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Lees verder

Vruchtgebruik onder bewind als verplichtingen niet worden nagekomen

woensdag 6 september 2017 - Wie vruchtgebruik krijgt van de nalatenschap van overleden partner, moet voldoen aan verplichtingen
Vruchtgebruik onder bewind als verplichtingen niet worden nagekomen Wie als partner het vruchtgebruik krijgt van de nalatenschap van zijn of haar overleden partner, moet wel zorgen dat hij of zij voldoet aan de verplichtingen die aan dat vruchtgebruik zijn verbonden. Dergelijke verplichtingen kunnen bijvoorbeeld zijn uitvoering geven aan het verrekenbeding, het maken van een boedelbeschrijving, het maken van een opgave van de goederen die niet meer aanwezig zijn, die daarvoor in de plaats zijn gekomen en welke voordelen dit heeft opgeleverd. Testamenten bevatten nogal eens de bepaling dat het vruchtgebruik van de nalatenschap wordt gelegateerd aan de langstlevende partner Vaak wordt daar een aantal verplichtingen aan gekoppeld.Als aan die verplichtingen niet wordt voldaan loopt de vruchtgebruiker het risico dat het vruchtgebruik onder bewind wordt gesteld. Dan moet wel door de eisende partij worden aangetoond dat de vruchtgebruiker ernstig tekortschiet in zijn of haar verplichtingen. Het Hof Amsterdam kreeg onlangs een dergelijke zaak voorgeschoteld. Was de rechtbank nog op de hand van de vruchtgebruiker geweest, het Hof ging de andere kant op. Erfgenamen waren na een overlijden niet overgegaan tot het afwikkelen van de nalatenschap. Indien bij testament vruchtgebruik is toegekend aan de langstlevende, moeten de erfgenamen meewerken aan de vestiging van het vruchtgebruik. Dit is niet gebeurd, maar door verjaring is het vruchtgebruik na die periode alsnog ontstaan. Aan de aan het vruchtgebruik verbonden testamentaire en wettelijke verplichtingen is lange tijd geen uitvoering gegeven. En toen gebeurde het, de familieverhoudingen kwamen op scherp te staan. Reden voor een erfgenaam om de vruchtgebruiker alsnog aan te spreken over het nakomen van de verplichtingen. Dat de erfgenaam dat niet eerder heeft gedaan, is volgens het Hof geen beletsel om dat alsnog te doen. De vruchtgebruiker heeft geen boedelbeschrijving opgemaakt en geen opgave gedaan van goederen die er niet meer zijn of zijn vervangen door andere. Daarnaast hebben de vruchtgebruiker en de andere erfgenamen geld van de bankrekening opgenomen en effecten gekocht om een nieuw onderkomen voor de vruchtgebruiker te betalen. Ook eerder waren al effecten verkocht. De erfgenaam die de vruchtgebruiker alsnog aansprak op uitvoering van de verplichtingen, was hierbij niet betrokken. In het testament was bepaald dat het beheer over het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker en overige erfgenamen gezamenlijk toekomt. Dat had vooral tot doel om de goederen die onder het vruchtgebruik vielen, in stand houden. Die bepaling is volgens het Hof geschonden, wat een ernstig tekortschieten oplevert in het nakomen van de verplichtingen als vruchtgebruiker. Het doet er daarbij overigens niet toe of al dan niet op het vermogen is ingeteerd. Omdat de familieverhoudingen dermate verstoord waren, stelde het Hof in dit geval het vruchtgebruik onder bewind van een onafhankelijke bewindvoerder. Wilt u meer weten over vruchtgebruik in het algemeen en de daaraan verbonden verplichtingen in het bijzonder? Bel ons voor het maken van een afspraak
Lees verder

Geregistreerd partnerschap wint aan populariteit

maandag 4 september 2017 - In 2016 werden iets meer huwelijken gesloten dan het jaar ervoor, partnerschapsregistraties stijgen sterker.
Geregistreerd partnerschap wint aan populariteit (Bron: CBS) In 2016 werden iets meer huwelijken gesloten dan het jaar ervoor. Het aantal partnerschapsregistraties vertoont de laatste jaren een sterker stijgende lijn. Dat meldt het CBS op basis van recent gepubliceerde cijfers. Over de langere termijn gezien wordt er minder getrouwd. De afgelopen jaren is het aantal huwelijkssluitingen vrij stabiel rond de 65 duizend. In 2016 trouwden 65,2 duizend paren, een procent meer dan het jaar ervoor. Het aantal geregistreerde partnerschappen vertoont een stijgende lijn, en was met 15,7 duizend bijna een kwart hoger dan in 2015. Partnerschappen zijn juridisch vrijwel gelijk aan het huwelijk, sinds 2014 wordt ook automatisch het vaderschap toegekend. Bijna 1 op de 5 partnerschap Van de bijna 81 duizend paren die in 2016 een officiële verbintenis aangingen, koos 19 procent voor het geregistreerd partnerschap. Tien jaar eerder was dat nog 9 procent. In het buitenland wordt het geregistreerd partnerschap niet altijd erkend. Dat kan een reden zijn waarom mensen met een migratieachtergrond minder voor deze optie kiezen, en vaker voor het huwelijk. Dat geldt vooral voor paren met een Turkse of Marokkaanse achtergrond: van degenen die vorig jaar een verbintenis sloten ging nog geen 2 procent een partnerschap aan. Partners van gelijk geslacht bestendigen hun relatie vaker dan heterostellen via het partnerschap dan via het huwelijk. In 2016 was 30 procent van de verbintenissen tussen homo- en lesbische stellen een partnerschapsregistratie. Partnerschappen in de stad minder populair In de grote steden kiezen relatief minder stellen voor het partnerschap dan in kleinere gemeenten. Dit heeft deels te maken met het aandeel inwoners met een migratieachtergrond. Zo was het aandeel partnerschapsregistraties in Amsterdam bij paren met een Nederlandse achtergrond 21 procent, en bij alle paren 14 procent. In gemeenten in de zogenaamde Biblebelt en in het zuiden van het land is het aandeel soms minder dan 10 procent. Verder is het partnerschap relatief meer in trek in het Noorden en Oosten van het land. Wilt u meer weten over de voor- en nadelen van geregistreerd partnerschap ten opzichte van trouwen of samenwonen? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Lees verder

Geschillen in afhandeling nalatenschap steeds vaker door rechter opgelost

maandag 14 augustus 2017 - Erfgenamen vliegen elkaar vaker in de haren, zodat hun geschil niet meer onderling kan worden opgelost.
Geschillen in afhandeling nalatenschap steeds vaker door rechter opgelost Bij het erven van vermogens uit nalatenschappen vliegen erfgenamen elkaar steeds vaker zodanig in de haren dat hun geschil niet meer onderling kan worden opgelost. Steeds vaker moet de rechter er aan te pas komen. Dat is niet verwonderlijk. Individualisering van de maatschappij is al jaren aan de orde. Tegelijkertijd nam de mondigheid van burgers toe en ontstond de trend om conflicten steeds vaker te ‘juridiseren’. Leg daar het feit naast dat de komende jaren steeds grotere vermogens gaan vererven – in totaal zo’n 15 miljard euro – dan is de basis voor conflicten gelegd. Erfgenamen leveren steeds vaker een gevecht om geld uit nalatenschappen, dat in veel gevallen door de rechter moet worden opgelost. Wie dat soort problemen en familietwisten wil vermijden moet zich verdiepen in de positie van de erfgenamen, de rol van de executeur, de rechten van eventueel onterfde echtgenote of kinderen en de verschillen tussen het aanvaarden, beneficiair aanvaarden en verwerpen van de erfenis. Wilt u problemen in dit soort gevallen voorkomen? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Lees verder

Peildatum voor verrekening overgespaard inkomen bij einde samenwonen

maandag 7 augustus 2017 - Verdeling overgespaard inkomen goed regelen in huwelijkse voorwaarden met goede afspraken over peildata.
Peildatum voor verrekening overgespaard inkomen bij einde samenwonen Soms spreken echtgenoten in hun huwelijkse voorwaarden af dat zij overgespaard inkomen niet met elkaar zullen verrekenen zodra zij anders dan in onderling overleg niet samenwonen. De vraag is wat dan de peildatum moet zijn. Is dat het moment dat een van beiden de echtelijke woning verlaat? Of moet gerekend worden vanaf de datum waarop een echtscheidingsverzoek wordt ingediend bij de rechtbank? Vorig jaar diende een dergelijke vraag voor de rechtbank Den Haag. Daar was discussie over de vraag of er sprake was van onderling overleg over het verblijf van de vertrekkende partner elders en het tijdverschil van een half jaar tussen feitelijk vertrek en ontvangen adreswijziging bij de gemeente. De rechter maakte echter uit de afspraak in de huwelijkse voorwaarden op dat partners destijds ook bedoeld hebben dat zij niet meer met elkaar hoeven te verrekenen vanaf de datum waarop zij niet meer in één huis samenwonen. Het moment van inschrijving bij de gemeente op een ander adres doet daar niets aan af. Wilt u meer weten over waterdichte clausules in huwelijkse voorwaarden? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Lees verder

Aansprakelijkheid niet automatisch verdwenen na aandelenoverdracht

maandag 31 juli 2017 - Na het overdragen van uw aandelen in een BV kunt u jaren later nog worden aangesproken voor schulden van de BV.
Aansprakelijkheid niet automatisch verdwenen na aandelenoverdracht Ook na het overdragen van uw aandelen in een BV kunt u nog – jaren later zelfs – worden aangesproken voor schulden van de BV. Bijvoorbeeld in gevallen waarin de BV een pand huurt en u als aandeelhouder als medehuurder staat aangemerkt. Een aandelenoverdracht aan de kant van de huurders heeft niet automatisch invloed op de verhaalspositie van de verhuurder, ook al heeft u alle rechten en plichten uit de huurovereenkomst overgedragen aan de nieuwe aandeelhouder. Het Hof Den Bosch deed enkele weken geleden uitspraak in een beroepszaak waarin een medehuurder ook hoofdelijk aansprakelijk is voor betaling van de huur. De verhuurder moet er op kunnen vertrouwen dat de medehuurder schulden kan betalen als de BV daarin tekort schiet. Het kan daarom niet zo zijn dat de verhaalsmogelijkheid van de verhuurder op de oorspronkelijke medehuurder tegen de wil van de verhuurder aan de verhuurder wordt ontnomen. Wat wel kan is een expliciete indeplaatsstelling van de oude (mede)huurder door de nieuwe aandeelhouder. Daarvoor is medewerking nodig van de verhuurder, aan wie uitdrukkelijk moet worden gevraagd om toestemming voor indeplaatsstelling en om schriftelijke instemming van de verhuurder met ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid van de vorige medehuurder. Als dat allemaal niet is gebeurd, kan het zo maar zijn dat de vorige medehuurder jaren later wordt geconfronteerd met een claim in verband met onbetaalde huur. Wilt u meer weten over het vastleggen van overgaande verplichtingen bij een aandelenoverdracht? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Lees verder

Vraag nu uw eigen kluis aan!

Heeft u nog geen account? Meld u hiernaast aan en ontvang uw kluisgegevens!

 

WILT U MEER INFORMATIE?

 

Bel ons: 06-53378593