Levensexecuteur is er alleen voor belangen van volmachtgever

maandag 27 april 2020

Het is niet meer dan logisch dat een levensexecuteur – iemand die in een levenstestament gevolmachtigde is om zaken voor de volmachtgever te behartigen – zich alleen richt op de belangen van de volmachtgever. Maar zo blijkt de praktijk weerbarstiger.


Uit diverse rechtszaken blijkt dat levensexecuteurs hier en daar over de schreef gaan en onrechtmatige uitgaven doen. Bijvoorbeeld geld van de volmachtgever gebruiken voor eigen privéaankopen. Ook al zou dat met de bedoeling geweest zijn om dat bedrag terug te betalen, dan nog is er sprake van misbruik van de volmacht, tenzij uit de tekst van de volmacht uitdrukkelijk anders volgt.

Meestal is een volmacht in het levenstestament zodanig geredigeerd dat de gevolmachtigde in staat wordt gesteld om de belangen van de volmachtgever te behartigen. Dat geldt ook als de gevolmachtigde een rekening-courantverhouding zou hebben met de gevolmachtigde. Verder staat meestal in een levenstestament ook dat de gevolmachtigde een goede administratie moet voeren en desgewenst rekening en verantwoording moet afleggen. Doet hij of zij dat niet, dan is dat ernstig verwijtbaar.

Een levenstestament is juist bedoeld om er op te kunnen vertrouwen dat gevolmachtigden de zorg voor de veelal kwetsbare ouder(s) die hun vertrouwen in hem of haar hebben gesteld en in het belang van de volmachtgever handelen. Het is juist niet de bedoeling dat een gevolmachtigde zijn of haar eigen belang dient ten koste van het belang van de gevolmachtigde. Integendeel, het gaat er om mensen bescherming te bieden voor de periode dat zij (deels) wilsonbekwaam zullen zijn en met het levenstestament juist regie in handen willen houden.
De maatschappij en vooral direct betrokkenen moeten er van uit kunnen gaan dat een gevolmachtigde zijn taak te goeder trouw en in het belang van de volmachtgever uitoefent. Gebeurt dat niet, dan is er spaken van een onrechtmatige daad.

Wilt u meer weten over het opmaken of uitvoeren van een levenstestament? Bel ons voor het maken van een afspraak.


Terug
Vraag nu uw eigen kluis aan!

Heeft u nog geen account? Meld u hiernaast aan en ontvang uw kluisgegevens!